Sigurd Martin Johansen Sandåker

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sigurd var født i Misvær 20 februar 1901, død 26 desember 1990. Giftet seg 28 juni 1928 med Dagny Kristensen Fastvoll, født i Misvær 16 mai 1905, død 7 juli 1985.

Omtale av Gunnar Engegård i Nordlandsposten på 80-årsdagen:

En kjent mann i Misvær, tidligere poståpner og gårdbruker Sigurd Sandåker, er 80 år i dag, den 20. februar. Da han i 1970 trakk seg tilbake som poståpner, kunne han se tilbake på hele 42 års tjeneste i Postverket; Og i mange år var det å være poståpner mer enn en heldagstjeneste. Poståpneriet ble ikke stengt om kvelden før bussen var kommet, og posten sortert og utlevert. Det kunne nok mang en gang bli senkveld før man endelig kunne stenge, men ingen har vel noen gang merket at poståpneren var trett og irritert. De som var litt sene, kunne forresten hente posten sin kjøkkenveien.

Sigurd Sandåker har hele sitt liv vært våken for og opptatt av det som rører seg i samfunnet. Det var da også naturlig at han kom med i kommunepolitikken. I flere perioder var han medlem av kommunestyre og formannskap, og i perioden 1955-59 var han ordfører i Skjerstad. I denne perioden ble en rekke viktige saker for kommunen tatt opp og rodd vellykket i havn.

Sandåker har ellers hilst alle fremskritt med glede, og han var med og fikk startet Saltens Bilruter. I dette selskapet har han vært både styremedlem og ordfører i representantskapet. Han har også hatt fremtredende verv i Salten Kraftsamband.

Nevnes må også at Sigurd Sandåker var en av initiativtagerne til à få i gang arbeide på den nå så landskjente Dugnadsveien. Hver eneste dugnadshelg var han også i sving oppe i fjellet,og nede i Misvær organiserte han arbeidet med á få folk og maskiner oppover. Senere har han vært en ivrig talsmann for vei over Hogndalen til Bodø, en vei som nå nærmer seg fullførelse.

Også i sin egen, hjembygd har han gjennom àrene vært aktiv i foreningslivet, i ungdomslaget, i Misvær Ysteri og i Misvær Lysverk. Som den ivrige sportsfisker han var har han også vært aktiv i fiskerforeningen. Ennå tar han seg turer ut på Misværfjorden i båten sin, og mang en «storkoking» bringer han med seg på land.

Etter at han ble pensjonist har han med iver og glad engasjert seg i arbeidet i Misvær Pensjonistforening, og mange gode ideer har foreningen ham à takke for. Fortsatt er han opptatt av alt som skjer í samfunnet, og i det hele skulle man ikke tro at han nå går hen ogfyller 80 år. Sigurd Sandåker ble i 1970 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Vi ønsker denne hedersmann til lykke med dagen.


Avisartikkel i 1970:

KONGENS HEDER TIL ALLSIDIG MISVÆR-MANN

Ved en enkel høytldellghet ble Hans Majestet Kongens fortjenstrmedalje i sølv med diplom i går overrakt forhenværende poståpner Sigurd Sandaker, Misvær.

Før overrekkelsen av medaljen sa ordfører Harald Dankertsen blant annet:

- Sandaker har i årenes løp deltatt meget i foreningslivet i Skjerstad. Han har vært formann 1 det frilyndte ungdomslaget i mange år, var med og stiftet idrettslaget og har også deltatt mye i bøndenes organisasjoner. Han har sittet mange år i styret for Misvær Ysteri, hvorav elleve år som formann. Allerede i 1932 var han med og startet et mindre elektrisitetsverk og var formann for dette tiltaket i 18 år. Senere var han med i arbeidet for større ut bygging av elektrisk kraft i distriktet og satt flere år som medlem i styret for Skjerstad Kraftlag. I flere år var han medlem av styret i Salten Kraftsamband og Salten Kraftlag, hvor han fremdeles er formann.

Han har også vært sterkt interesert i bygdas kommunikasjoner og har vært medlem av styret og representantskapet i Salten Bilruter sammenhengende i 30 år. Av kommunale tillltsverv har han vært formann i likningsnemnda og arbeids- og tlltaksnemnda i flere år, i 12 år formann for trygdenemnda. I kommunestyret har han vært med i flere perioder og ordfører fra 1955 til 1960. Medlem av skolestyret en tid, derav en periode som formann. Han ble tilsatt som poståpner i Misvær i 1928 og gikk av 1. juli i år, etter 42 års tjeneste.

Han har vært medlem av styret i Søndre Salten Poståpnerforening i alle år han har vært poståpner, hvorav 20 år som formann.

Sandaker har tjent land og folk, også innbefattet sin kommune og postverket i mange år. At et menneske kan overkomme så meget må bero på stor interesse for de plikter han er blitt pålagt.

Postmester Olav Abrahamsen takket med velvalgte ord Sandåker for den innsatsen han i lang tid har utført, særlig for postverket En må heller ikke glemme hans kones innsats. Det er hevet over tvil at uten støtte fra henne kunne Sandåker ikke maktet alt det han er blitt pålagt.Tilbake til Misvær nedre