Forskjell mellom versjoner av «16 Wika»

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: VIKA Matrikkelskyld : 2 ½ Wog ( 2w-1p-12m ) 1 wog (w) = 3 bismerpund (p) =…)
 
(Ingen forskjell)

Nåværende revisjon fra 9. des. 2021 kl. 14:30

                                  VIKA
         Matrikkelskyld : 2 ½ Wog  ( 2w-1p-12m ) 
         1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m)  før 1836.
          1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling          etter 1836
          1 skyldmark = 100 øre                    etter 1886 

1610 Skattemanntall.

          Torsten    leilending
          Oluff       -- ” – 
          Enken      -- ” –
          Thørris    husmann
          Arne       -- ” – 

1641 Skattemanntall.

          Thørris    1 ½ ort
          Oluff      1 ½ -”- 
          Lars       1 ½ -”- 

1651 Skatt / matrikkel.

    Kongen eier og bygger. Welb. Børge Juul eier 2 ½ p.
           Thørris  -  ½ w ( 1p – 12m )  
           Laurids  - 2 ½ p ( 2p - 12m )
               Oluff    - 3 ½ p ( 1w – 12m )
     Til sammen betalte de 1 dr. 1 ort. i skatt.

1661 Jordbok. Kongen eier 5p. og bygger alt. Sal. Børge Juuls frue eier 2 ½ p.

       Thørris  - ½ w – 4m. ( 1p – 16m ) ( har fått 4m siden 1651 )
       Laurids - 2 ½ p ( 2p – 12m )
           Svend   - 1w – 8m ( 3p – 8m )  ( har avgitt 4m siden 1651)

1665 Jordbok / leilendinger osv. Bønder Bondesønner Tj.drenge Husmenn Thørris 80 år. 1p.8m. Loredtz Andersen 20år. Jacob 50 år. Loeedtz 70 år. ½ w. 4m. Peder 40 år. Svend 42 år. 1w. 4m. Iffuer Bersvendsen 20 år. Abraham 30 år. 1p. Torsten 44 år. 8m.

1680 Jordbok / skatt.

             Torsten  - ½ w – 4m. ( 1p-16m )       1 ort. 9 1/3 sh.
             Svend  - 1w – 4m. ( 3p – 4m )        2 ort. 15 1/3 sh.
             Abraham -  2p – 16m.                2 ort. 15 1/3 sh. 
       Velb. Irgens eier. 

1691 Jordbok.

        Velb. Irgens eier.
             Anders    -      20 m.    ( Nordgården ) 
             Peder     -      20 m.    ( Sørgården ) 
             Ole      -   1 w – 4 m.    ( Nergården )
             Abraham  -   2p – 16 m     ( Oppgården ) 

1701 Folketelling.

  Bønder             Bondesønner             Tj.drenger 

Arne Pedersen 31 år. Hans Abrahamsen 10 år.

                     Lars              7 år. 

Anders Olsen 44 år. Ole 12 år.

                     Erich   9 år. 

Anders Eliasen 28 år. Torsten Pedersen 8 år. Ole Julsen 56 år. Torger Torstensen 18 år.

                                       Baard Andersen   12 år. 

1711 Skatt

              Anders Olsen     -  5 sh.
              Peder Danielsen   -  6 sh.
              Ole Julsen        -  5 sh.  ( står Ole Giursen ) 
              Anders Eliasen    -  5 sh. 

1723 Matrikkel.

              Peder Danielsen  -  2 p – 16 m  ( Oppgården ) 
              Lars Torstensen  -       20 m  ( Nordgården )
              Anders Eliasen   -       20 m  ( Sørgården )
              Helge Olsen     -  1 W – 4 m  ( Nergården ) 

Kommentar til Håkon Wika, og Albertine Haugli beskrivelse av gårdene på Vika . Håkon Vika hevder ( side 100 VB1) at Marith Erichsdt., som i sitt andre ekteskap var gift med Abraham, bodde på Sørgården. Det samme hevder Albertine Haugli. Dette kan umulig stemme all den tid Abraham etter matrikkelen 1680 er bruker av 2p-16m. Denne matrikkelskyld er det bare Oppgården som har, og her er det ingen forandring frem til 1836 da Odde Olsen er bruker av gården. ( Gift med enken etter Niels Erichsen Schytte; Berith Maria Arntsdt.) Sørgården var etter matrikkelen 1691 på 20m. ( Oppgården på 2p-16m = 64m.), det samme som Nordgården. På Vika hadde det siden slutten av 1500, og frem til ”Midtgården” ble delt i to gårder, mellom 1680 og 1690, vært tre gårder. Den siste brukeren av Midtgården var Torsten 1680. 1p – 16m. De som overtar blir Peder og Anders. De bruker 20m. hver 1691.

Peder blir den som overtar parten som etter delingen får navnet Sørgården. Konen er trolig Brøndel Torstensdt., datter av Torsten, f:ca 1650, død 1742, 103 år gammel. Peder og Brøndel får 1693 sønnen Torsten (oppkalt etter bestefaren). Peder dør før folketellingen 1701, for da har Anders Eliasen, 28 år, overtatt gården. Torsten Pedersen på 8 år står oppført som bondesønn på gården.

Anders Olsen blir den som etter delingen overtar parten som får navnet Nordgården. Han er 44 år 1701 (f:1657), og har to guttebarn ( jenter ikke medtatt ), Ole 12 år og Erich 9 år.


  VIKA oppstilt etter ”utviklingen” fra 1610 til 1701. 
       Nergården           Midtgården             Oppgården 
                       Sørgården og Nordgården. 

1610. Oluf Torsten enken

1641. Oluf Thørris Lars

1651. Oluf Thørris Lauridtz

       3 ½ p (1w-12m)      ½ w (1p-12m)             2 ½ p (2p-12m) 

1661. Svend Thørris Lauridtz

       1w-8m (3p-8m)       ½w-4m (1p-16)           2 ½ p (2p-12m) 
       Har avg.4m. til       Har fått 4m. av 
       Thørris             Svend 

1665. Svend 42 år Thørris 80 år Lauridtz 70år

       1w-4m (3p-4m)      1p – 8m                 ½ w-4m (1p-16m) 
       Abraham har tatt     Torsten 44år har tatt       Abraham 30 år
       over 4m.            over 8m                 har tatt over 20m 
                                                  + 4m fra Svemd
                                                  Bruker 1p.
                                                  Tils.: 2p – 16m.

1680. Svend Torsten Abraham

       1w-4m.(3p-4m)       ½ w-4m (1p-16m)         2p – 16m.   

1691. Nergården Sørgården Nordgården Oppgården

        Ole            Peder         Anders         Abraham 
      1w-4m            20 m          20 m           2p-16m 

1701. Ole Juelsen Anders Eliasen Anders Olsen Arne Pedersen

      56 år.         28 år.           44 år           31 år 
      drenger:       bond.sø.:        bond.sø.:        bond.sø.: 
      Torger Tors-   Torsten Peder-    Ole 12 år       Hans Abrahamsen 
      tensen 18år    sen 8 år         Erich 9 år       10 år. Lars 7 år.
      Baard Andersen 
      12 år. 


                      NERGÅRDEN 
             Matrikkelskyld : 1w – 4 m ( 3p – 4 m ) 

Ole Juelsen er bruker av gården 1691, 1701, og ved utskriving av skatt 1711. Ved matrikkeloversikten 1723 er Helge Olsen bruker av gården. Både Håkon Wika og Albertine Hauglid antyder at han muligens er sønn av Ole Juelsen, men dette er ikke tilfelle. Helge Olsen dør 1734, 95 år gammel. Han er trolig identisk med Helge Olsen som vi finner på Floa som bruker av gården Osvald Floa bruker i dag. Han er ved folketellingen 1701, 62 år gammel, så alderen stemmer helt. Hans datter Aun Helgesdt. ble ca 1705 gift med Joen Amundsen fra Næpsund ( bror til blant andre Nils Amundsen på Vegstein og Arnt Amundsen som var eier av Kjul en tid ) De overtar gården, og deres datter Brynild Joensdt., gift 1742 med Peder Svendsen, overtar siden gården på Floa. Det er mulig denne Peder Svendsen er bror til Erich Svendsen som overtar Nergården på Vika ca. 1766. Alb.Hauglid skriver ( side 315) at de; Erich Svendsen og hans kone Ingeborg Joensdt, flyttet fra Mudvær til Vika på slutten av 1740, men dette er feil . Marith Ericgsdt. ( gift med Nieels Erichen Schytte 1788) ble født i Mudvær 1764, mens hennes søster Maren Erichsdt. ble født 1768 på Vika. De som overtar Nergården blir Niels Johansen, siste mannen til Marith Erichsdt. i Oppgården.( Sørgården etter H.W.og A.H) Han gifter seg med Marith Stephensdt. ( trolig 1739- blad borte i KB) fra Næpsund. Om det er riktig at hun var fra Næpsund vert jeg ikke, om det er så, må hun være datter av Stephen Haagensen, inderst hos broren Amund Haagensen 1701. Marith Stephensdt. blir da søskenbarn til Joen Amundsen som er gift med datter til Helge Olsen. Niels Joensen dør 1743 - ingen alder oppført. ( trolig er etternavnet Johannesen )

26.juli 1743 skifte etter Niels Johansen. Arv.: Marith Stephensdt. - ektefelle

     Haagen Johansen   -  bror
     Amund  -- ” --     -  - ”-  begge myndig
     Marith Johansdt.   -  søster gift ( 1740 med Lars Joensen Vika ? )
     Lucia  -- ” --    -   --”--  ugift verge: broren Amund Johansen 
                              Boets midler : 56-5-4.      Igerøy.
                              Helg.skp. No.8b fol.630. 

Alb.Hl. skriver at Marith Stephensdt. er bruker av gården en kort tid ( her mener hun Sørgården), men etter at Nils er død gifter hun seg med Johannes Pedersen (trolig 1743 – blad borte i KB:) Marith Stephensdt. dør 1764.

4.juli 1765 skifte etter Marith Stephensdt. Arv.: Johannes Pedersen - ektefelle

     Ingebrigt Stephensen  -   bror - død 
             Sara Ingebrigtsdt. g.m. Knud Knudsen Otternes.
     Rasmus Stephansen - bror - gift -  Lille Reinfjord.
     Sara Stephansdt. – enke – tjener hos prosten Peder Hersleb.
     Dorthe  -- ”--   -  - ” -  -     oppholder seg på Høgseth. 
     Boets midler : 165-1-6 + avd. gangklær: 6-2-4 = 171-3-10 – gj.85-4-2. 
                                       Helg.skp.no.11a, fol.105 ½. 

Johannes Pedersen dør 1766 - 68 år gammel. ( f:1698 ). 30.sept.1766 skifte etter Johannes Pedersen Arv.: Siri Pedersdt. - søster – g.m. Niels Andersen Hilstad i Velfjord.

     Dorthe Pedersdt. – ”- - g.m. Peder Alvsen Sæterbakken 
     Randi Pedersdt.  – ” -  – død 
           Anna og Randi Olsdt. begge hos faren Ole Joensen Gavelen.
                             Boets midler : 75- 5-14 - gj.32-2-14.
                                      Helg.skp.: no.11a, fol.227.

Etter at Johannes Pedersen er død, flytter Erik Svendsen fra Mudvær og overtar gården. ( trolig flyttet han 1765). Erik Svendsen var f: 1725 på Floa skriver Alb.Hl., men dette kan jeg ikke finne noe belegg for. Han ble 1751 gift med Ingeborg Joensdt. Som er f:ca1721, og trolig datter av Joen Paulsen i Mudvær. Han er bruker av hele Mudvær etter matrikkelen 1723.

         Barn av Erik Svendsen og Ingeborg Joensdt. 

1. Svend Eriksen f:1753 Mudvær g.m. Hedvig Gulbrandsdt. Ca.1780.

                             Bruker av Sørgården Vika. Død :1810.

2. Joen Eriksen f:1756 Mudvær død 1757. 3. Sara Eriksdt. f:1759 Mudvær g.m. Ole Thomasen 1799, død:1812. 4. Joen Eriksen f:1761 Mudvær Bruker av Nergården. Dør ugift 1796. 5. Marith Eriksdt. f:1764 Mudvær g.m.Niels Eri.Schytte Oppgården,Vika. 6. Maren Eriksdt. f:1768 Vika g.m. Haagen Joensen Nergården, Viksås.

          Nergården ved folketellingen 1769. 

Erik Svendsen 44, på 45.år gammel. Ingeborg Joensdt. hans kone 47 år gammel. Joen Eriksen 8 år, Marith Eriksdt.5 år, Sara Eriksdt.10 år, Svend Eriksen 16 år. Niels Woldraksen tj.dreng 24 år. ( fra Hestvik, bodde på Nausthåjen`, Holand.) Johannes Olsen tj.dreng 24 år ( f:1745 på Kolstad ) Ane Joensdt. 50 år. Synøve Olsdt. 50 - på 51.året.

Eldste sønnen til Erik Svendsen – Svend Eriksen blir ikke på gården, men gifter seg ca.1785 med Hedvig Gulbrandsdt., og overtar Sørgården på Vika etter at Leander Fredrichen omkom på havet 18 juni 1786. Den som blir værende på gården sammen med foreldrene blir sønnen Joen. Han forblir ugift til sin død 1796.

1796 er det skifte etter Erik Svendsen. Arv.: Ingeborg Joensdt. - ektefelle

     Svend Eriksen - myndig - bor på gården Vika.
     Joen Eriksen - myndig - bor på stervbogården (dødsgården)
     Sara Eriksdt. - ugift - 36 år.
     Marith Eriksdt. - g.m. Niels Eriksen Schytte, og boende på stervbogården.
     Maren Eriksdt. – g.m. Haagen Joensen Viksås.
                              Boets midler : 148-5-2 – gj. 121-”- -4. 
                              Helg. skp. No.19a. fol.201 ½ .

15 sept. 1796, skifte etter ungkar Joen Eriksen Vika Arv.: Sara Eriksdt. søster - 35 år – ugift

     Marith Eriksdt. – ” -- g.m. Niels Eriksen Vika .
     Maren Eriksdt. –” -- g.m. Haagen Joensen Viksås.
                    Borts midler: 23-2-8 – gj. 23-2-8.    
                    Helg. skp. No.19b fol.444. 

Skiftet må være skrevet av Joen Eriksen for hans død, for både moren og broren Svend Eriksen lever.

20.sept. 1797, skifte etter Ingeborg Joensdt. Vika. ( 76 år ). Arv.: Svend Eriksen sønn - 39 år.

      Marith Eriksdt.  datter - gift.
      Maren Eriksdt.  – ” --  - --”—
      Sara Eriksdt.    –” --  - ugift
                Boets midler: 71-5-10 - gj.11-5-10.
                Helg. skp.: No.20b. fol. 266. 

De som overtar Nergården etter Erik Svendsen og Ingeborg Joensen blir Paul Paulsen og Ingeborg Alexandersdt. Sorges. ( se side 360 i Alb. Hl. bok Infl.sl. til Vega.) De giftet seg 6.januar 1780, og får barna : 1. f:1780 - Janicha Paulsdt. Vika -- døde 1802 2. f:1784 - Marianne Paulsdt. Vika 3. f:1786 - Maren Carina Paulsdt. Vika

Paul Paulsen er jektstyrmann, og omkommer på havet 1789. Han er ikke oppført i ”Mindeboken over Vegaværinger omkomne på havet”, så han er trolig omkommet som jektstyrmann.

24.april 1789, skifte etter Paul Paulsen Vika. Arv.: Ingeborg Alezsanderdt. Sorges. Ektefelle

     Janicha Paulsdt.       8 ½ år
     Marianne Paulsdt.     5 år
     Maren Carina Paulsdt.  3 år  
De er leilendinger og må svare for fjøset som er i dårlig stand, og landskyld for 1787 og 1788 er heller ikke betalt. Elles er huset velutstyrt.
                                   Boets formue : 190 rda -1ort -12sh.
    

Etter Paul Paulsens bortgang giftet Ingeborg Alexsanderdt. Seg opp igjen med Jacob Ebbesen fra Sylteren, Brønnø. f:1766. De får barna : 1. f:1790 - Paul Andreas Jacobsen Vika. 2. F:1794 - Alexander Jacobsen Vika - døde 1795. 7mnd.- 14 dager.

Nergården ( Løpeno.: 270a ) ved folketellingen 1801. Jacob Ebbesen husbonde - 39 år - gift 1.gang. bonde og gårdbeboer. Ingeborg Asta Alexanderdt. - hans kone - gift 2.gang. Paul Jacobsen deres barn - 11 år. Janicha Paulsdt. konens barn - 22 år – ugift. Maren Carina Paulsdt. konens barn - 15 år - ugift Martha Nilsdt. tj.pike - 31 år – ugift

Paul Andreas Jacobsen gifter seg 1815 med Anna Dorthea Arntsdt. fra ”Nerstua” på Eidem. F:1782, og datter av Arnt Olsen og Martha Jensdt. De får barna : 1. Alexander Paulsen f:1815 - død 1852 – ugift. 2 Marianne Oline Paulsdt. f:1817 – g.m. Bertel Dinesen Nerstua, Eidem. 3. Anna Margrethe Paulsdt. f:1818 – g.m. Arnt Nielsen Oppgården, Vika 4. Andreas Martinus Paulsen f:1820, bruker av Floa a. 5. Arnt Martinus Paulsen f:1824, overtar ½ 270e.(ea). 6. Johanna Paulsdt. f1828, g.m. Daniel Olsen, overtar ½ 270e.(eb) Bakken.

Når Paul Jacobsen overtar gården etter faren Jacob Ebbesen vet jeg ikke, men etter matrikkelen 1836 er Paul Jacobsen bruker av Nergården – løpeno.270e. Gårdens matrikkelskyld er på 1p – 14m. Den andre delen av Nergården – som blir kaldt Skarhaugen – løpeno.270d, blir brukt av Christian Hendrichsen. Den har samme matrikkelskyld; 1p – 14m. Til sammen: 2p – 28m = 1w – 4m, Altså samme skyld som Helge Olsen hadde etter matrikkelen 1723. Han var trolig den siste som var bruker av ”hele” Nergården. Etter hans død 1734,ble gården delt mellom Erich Johannesen Sundsvold (gift:1734 med Johanne Erichsdt.Schytte fra Oppgården.)(denne parten blir kaldt Skarhaugen), og Niels Johanesen, gift ca.1739 med Marith Stephensdt. Enke etter Helge Olsen ? Nergården: 270e

Jacob Ebbesen dør 1856 som kårmann på Vika, 96 år gammel.

Gården ble 1854 delt mellom Arnt Martinius Paulsen og hans søster Johanna Paulsdt., gift 1854 med Daniel Olsen Sundsvold. Parten Arnt Paulsen fikk var Nergården 270ea, parten Daniel Olsen fikk var Nergården 270eb, også kaldt ”Bakken”.

Arnt M.Paulsen gifter seg 1851 med Berith Nielsdt. Schytte fra Oppgården.

De får barna : 1. Alexander Arntsen f:1854 - død 1854. 2. Alexander Arntsen f:1855, - g.m. Olianna Nielsdt.Hongset 1878, død 1938. 3. Anne Dorthea Arntsdt. f:1857 – g.m. Uldrik Erichsen Marken 1884.Grønnv. 4. Benjamin Arntsen f:1860 – g.m. Anne L.Bertelsdt. Nerstua, Eidem, 1883. 5. Johanna Anna Arntsdt. f:1863.

Arnt Paulsen dør 31.mai 1865. Skifte blir holdt 1867. Arv.: Berith Maria Nielsdt. -- ektefelle.

     Alexander Arntsen        11 år.
     Anne Dorthea Arntsdt.    9 ½ år. 
     Benjamin Mortinus Arntsen  7 år. 
     Johanna Anna Berg Arntsdt.  4 år.
    Verge for de umyndige farbroren Andreas Paulsen Floa.  

Nergården ( løpeno.270ea ) ved folketellingen 1865. Berith Nielsdt. - selveier - 38 år Alexander Arntsen - hennes sønn - 10 år Anne Arntsdt. - hennes datter - 8 år Benjamin Arntsen - hennes sønn - 5 år Johanna Arntsdt. - hennes datter - 2 år Hans Knudsen - tj.dreng ug. - 34 år Brønø Presteg. Nikolina Pedersdt. - tj.pike ug. - 38 år Boletha Nielsdt. - tj.pike enke - 60 år. ( søster til Berith Nielsdt. ) Gården hadde ingen hest, men 5 storfe, 10 sauer og 1 svin. Alb.Hl. skriver at Arnt Paulsen ble ved hovedbruket, med Paul Jacobsen som føderådsmann, men dette er neppe riktig. Paul Jacobsen er 1865 oppført som kårmann hos Daniel Olsen og datteren Johanna Paulsdt. på Nergården 270eb. (Bakken) Paul Jacobsen bor i eget hus sammen med husholderske Elen Hansdt.

Paul Jacobsen dør 20.januar 1868. Skifte blir holdt samme år. Arv.: Marianne Paulsdt. - g.m. Bertel Dinesen Eidem

     Anne Margrethe Paulsdt.  g.m. Arnt Nielsen  Vika 
     Johanna Paulsdt.   -    g.m. Daniel Olsen Vika 
     Andreas Paulsen   -    Floa 
     Arnt Paulsen  - død 
                   Alexander Arntsen         11 år
                   Ane dorthea Nik. Arntsdt.   9 ½ år 
                   Benjamin Mortinius Arntsen  7 år 
                   Johanna Anna Arntsdt.       4 år 
                   Verge for de umyndige Andreas Paulsen Floa. 

Etter Arnt Paulsens død, gifter Berith Nielsdt. seg opp igjen 1867 med Johan Nikolai Mortinius Larsen - sønn av Lars Johannesen og Anne Dinesdt. på Jacobsbakken Eidem. De fikk tre barn sammen, men alle døde før voksen alder. Det er ikke spesielt mange barn som dør disse årene, så de er hardt rammet. De tre er : 1. Anton Benjamin Johansen f:1868 - død 1874 2. Anna Margrethe Johansdt. f:1868 - død 1878 3. Lovise Marie Johansdt. f:1871 - død 1876

Nergården – løpeno.270ea – ved folketellingen 1875. Johan Larsen - gardbruker – selveier – fisker - f:1842 Berith Marie Nilsdt. - hans kone - f:1827 Alexander Arntsen - hennes sønn - hj. foreldrene - f:1855 Benjamin Arntsen - --- ” ---- - hj. foreldrene - f:1860 Anne Arntsdt. - hennes datter - hj. foreldrene - f:1857 Johanna Arntsdt. - ---- ” ---- - f:1863 Anna M. Johansdt. - deres datter - f:1868 Lovise M. Johannesdt. ---- ” ---- - f:1871 Boletta K Nilsdt - husmorens søster - tj.pike – enke - f:1805 Sidsel Maria Johnsdt.- husmoder – enke – kårkone - f:1825 Nils Henriksen - hennes sønn – fisker – hj. moren - f:1850 Julianna Henriksdt. – ” – datter - hj. moren - f:1854 Karen Henriksdt. ---- ” ---- - hj. moren - f:1864

Det som har skjedd er trolig at Johan Larsen har fått hånd om halve gården til Hendrich Christiansen, etter at han omkom i et fryktelig uvær på Balstad 5.april 1870. ( 12 Vegaværinger omkom ). Gården Hendrich Christiansen hadde var 270da Skarhaugen. (Den andre delen av Skarhaugen hadde Lorents Jensen, 270db). I matrikkelen heter Nergårdene 270d og 270e. Den andre halvparten av 270da får Daniel Olsen hånd om; 270dab – Br.no.6. Parten Johan Larsen får ; 270daa, og som siden Benjamin Arntsen overtar, får Br.no.5. Sidsel M. Johnsdt. – enke etter Hendrich Christiansen - er kårkone hos Johan Larsen, men bor trolig i sitt gamle hjem. ( overtar Benjamin Arntsen huset ?)

Johan Nicolai Larsen dør 9.februar 1879. Skiftet blir holdt året etter;1880. Arv.: Berith Marie Nielsdt. - ektefelle

     Alethe Larsdt.    -   søster -  g.m. Morten Alexandersen Vika
      Inger Larsdt.     -  søster   -  Eidem 
      Johan Carl Larsen -  halvbror - Eidem
      Peder Kr. Larsen  -  halvbror - Eidem
      Ane Martha Larsdt. – halvsøster – Varneset. 

Etter Johan N. Larsen er død, overtar Alexander Arntsen gården. Han hadde giftet seg 1878 (året før stefarens død) med Olianna Nielsdt f:1856, og datter av Niels A. Eriksen og Sissel Eriksdt. Hongset. De får barna : 1. Albert Alexandersen f:1879, bosatt i Trondheim, gift 2ganger, død 1960. 2. Martin Alexandersen f:1881, omkom på havet 19.sept.1901, 20 år gammel. 3. Anna Alexandersen f:1883, g.m. Albert Olsen Eidem, død 1957. 4. Sanna Alexandersen f:1884, g.m. Anton Løbech Mortensen, død 1962. 5. Nils Alexandersen f:1889, g.m. Berntine Andreasdt. Eidem, død 1966. 6. Berith Alexandersen f:1893, g.m. Ole Sletnes (Fagerbakken Gl.) død 1968.

Etter matrikkelen 1886 er Alexander Arntsen bruker av Nergården Løpeno.270ea – Br.no.8. Skyld i mark og øre  : 1,67,

                              Daler – ort – skilling : 0 – 3 – 7. 
     Nergården , løpeno.: 270ea – Br.no.8, ved folketellingen 1900.

Alexander Arntsen - fisker – gardbruker – selveier - f:1855. Olianna Nilsen - gardbruker kone - f:1856. Martin Alexandersen - fisker - f:1881. Anna Alexandersen - - f:1883. Sanna Alexandersen - - f:1885. Nils Aleksandersen - - f:1889. Berith Aleksandersen - - f:1893. Berith Nilsdt. - husfaderens moder - f:1827.

            Bakken – ( Nergården ) – 270eb.                       Nergården 270e, ble som tidligere nevnt delt i to like deler etter at Paul Jacobsen overlot gården til sønnen Arnt Paulsen og datteren Johanna Paulsdt.      Johanna Paulsdt. giftet seg 1854 med Daniel Olsen fra Sundsvold, og den del av gården de tok over fik navnet Bakken. De får barna :

1. Ane Dorthea Danielsdt. – f:1855, g.m. Alexander Bertelsen Eidem, død ? 2. Ole Saul Bech Danielsen – f:1858, død 1862. 3. Anne Oline Danielsdt. – f:1870

      Bakken – ( Nergården ) – 270eb ved folketellingen 1865. 

1. Daniel Olsen - gardbruker – selveier - 50 år. 2. Johanna Paulsdt. - hans kone - - 38 år. 3. Ane Danielsdt. - deres datter - - 10 år. 4. Bergithe Pedersdt. - deres fosterbarn - - 10 år. 5. Hans Mortensen - tj.dreng - ug. - - 34 år. 6. Anne Thorsdt. - tj.pike - ug. - - 27 år. 7. Pernille Andreasdt. - tj.pike - ug. - - 22 år. 8. Brynild Johnsdt. - tj.pike - ug. - - 68 år, Brønø prg.

Gården hadde 1 hest, 6 kyr, 14 sauer, 6 geiter og 2 svin. Den var således den største gården på Vika da.

Paul Jacobsen ( far til Johanna ) er kårmann på gården. Han er 77 år gammel og bor i sitt gamle hus sammen med hushjelpen Elen Hansdt. Hun er enke og 59 år gammel.

      Bakken – ( Nergården ) – 270eb. ved folketellingen 1875.

1. Daniel Olsen - gardbruker – selveier – fisker - f: 1819. 2. Johanna Paulsdt. - hans kone - - f:1827. 3. Anne Danielsdt. - deres datter - - f:1856 4. Anna Danielsdt. - deres aatter - - f:1870. 5. Tøger Haagensen - tyende - tj.dreng - ug. - f:1846. 6. Anton Haagensen - tyende - tj.gutt - ug. - f:1858. 7. Thore Thorsen - logerende – jordarb./fisker- f:1848, Lom Gudbr.dal. 8. Hanna Petersdt. - tyende - tj.pike - ug. - f:1851 Brønø-S. 9. Bergithe Pedersdt. – tyende - tj.pike - ug. - f:1856 10. Brynild Johnsdt. - tyende - fors. av Daniel Olsen - f:1795 Nøstvik.Vfj.

Etter matrikkelen 1886, er Daniel Olsen bruker av Bakken – Br.no.9-270eb, og Br.no.6-270dab. ( halve gården til Hendrich Christiansen.)

Det skulle bli Anne Sophie Alexanderdt. (datter-datter av Daniel Olsen) og Leonhard Klæbo Lorentsen fra Næpsund som skulle overta Bakken. Anna Alexanderdt. var f:1877, og datter av Alexander Bertelsen og Ane Dorthea Danielsdt. Leonhard Lorentsen var f:1875, og sønn av Lorents Olsen og Karoline Rasmusdt. i Næpsund ( de var inderster hos broren Peder Olsen – som hadde gården – 1875.) Leonhard Lorentsen og Anne Alexanderdt. gifter seg 1898, og får barna :

        1.  Alexander Leonhardsen    -  f:1899.
        2.  Rikard Lund Leonhardsen  -   f:1900.
        3.  Alma Marie Leonhardsen   -  f:1902.
        4.  Kristian Leonhardsen       -  f:1904.
        5.  Dagmar Leonhardsen       -  f:1906.
        6.  Kristian Leonhardsen       -  f: 1909.
  Bakken – ( Nergården ) – Br.no. 6 og 9 ved folketellingen 1900.

1. Leonhard Lorentsen - gardbruker – fisker - f:1875. 2. Anne Alexandersen - hans hustru - - f:1877. 3. Alexander Leonhardsen - sønn - - f:1899. 4. Rikard Leonhardsen - sønn - - f: 1900. 5. Daniel Olsen - husmorens bestefar - enk.mann - f:1817. 6. Peder Lorentsen - husfaderens broder - tj.dreng - ug. - f:1881. 7. Hanna Tøgersen - tj.pike - ug. - f:1878. 8. Margrethe Olsdt. - tj.pike - enke - f:1843 9. Andor Lorentsen - husfaderens broder – leier - ug. - f:1878

Daniel Olsen dør 1907. Skifte blir holdt samme år, og er også skifte etter Johanna Paulsdt. som døde tidligere. Arvingene er de to barna ; 1. Ane Dorthea Danielsdt. 2. Anne Oline Danielsdt.

Leonhard K.M.Lorentsen tar 1912 hele familien og emigrerer til U.S.A.

Etter matrikkelen 1907, er Andreas Mortensen Nerstua Eidem bruker av Bakken.- Br.no.6 og 9.

Albert Johansen fra Skarhaugen, gift med Johanna Andreasdt. blir de som overtar Bakken.                               
Resten av Nergårdens historie er beskrevet i Albertine Hauglis`bok : ”Innflytterslekter til Vega og deres røtter”. 
       NESSET - husmannsplass under Br.no.: 6,8 og 9. 

Hans Andreas Mortensen er dreng på Bakken hos Daniel Olsen ved folketellingen 1865. Han er fra Gulsvåghaugen, f:1831, og sønn av Morten Hansen og Randine Olsdt. Randine er søster til Daniel, så han blir således Hans Mortensens onkel. Lit mer om slekten til Hans Mortensen, ettersom bestefaren Ole Hansen, var en av Vegas`”mektigste” menn på den tiden. Ole Hansen var bruker av Eidem 271a – Jacobsbakken, fra først på 1800, til sin død 1816. Det merkelige er at ikke Alb.Hl. nevner han når hun skriver om Jacobsbakken. Derimot skriver hun at Lars Johannesen var bruker av gården ”en tid” – ja i 45 år - og gift med enken etter Ole Hansen – Alethe Christophersdt.! Hans A.Mortensen gifter seg 1866 med Anne Angel Toresdt. fra Brønnø, f:1838. Hans og Anne får barna : 1. Kristine Randine Hansdt. f:1868 – g.m. Peder Kr.Erichsen Floa, overt.hm.pl. 2. Marianna Erika Hansdt. f:1872 – g.m. Johan H.Erichsen Floa, Okshaugen. 3. Lovise Kathrine Hansdt. f:1877

         Husmannsplassen Nesset ved folketellingen 1875.

1. Hans Mortensen - husmann med jord – fisker - f:1831. 2. Ane Angel Thorsdt. - hans kone - - f:1839. 3. Kristine Hansdt. - deres datter - - f:1868. 4. Marianna Hansdt. - deres datter - - f:1872. 5. Johan Arntsen - logerende - ind. - selvfost.kar - fisker - f:1849. 6. Elise Jewnsdt. – pleiedt. – fors.av Hans Mortensen - f:1861.

Kristine R.Hansdt. gifter seg 1899 med Peder Kr.Erichsen fra Floa. Han er f:1870, og sønn av Erich Ingebrigtsen og Ane Petersdt. De får barna : 1. Edel Amalie Eriksen - f:1901 2. Martin Bernhof Eriksen - f:1903 3. Kristina Adolf Eriksen - f:1908 4. Haldis Teodora Eriksen - f:1912.

          Husmannsplassen Nesset ved folketellingen 1900.

1. Hans Mortensen - husmann med jord – fisker - f:1831. 2. Ane Thorsdt. - hans kone - - f:1837. 3. Peder Eriksen - husfader - fisker - f:1870. 4. Kristine Hansen - hans kone - - f:1868. 5. Peder Sivertsen - hennes sønn - - f:1893. ( Peder Emel.Angel Sivertsen var sønn av ungkar Sivert Pettersen )

Kirsten Randine Hansdt.dør 28 mai 1815. Skifte blir holdt 1818. Arvinger: 1. Peder Kristian Erichsen - ektefelle 2. Edel Amalie Eriksen - datter - 16 ½ år. 3. Martin Bernhof Eriksen - sønn - 14 år. 4. Kristian Adolf Eriksen - sønn - 9 år. 5. Haldis Teodora Eriksen - datter - 5 år. 6. Peder Sivertsen - sønn - 24 år ( uekte, Minnesota U.S.A.)

Peder Kr.Erichsen gifter seg igjen 1918 med Petra AndreaBerntsen fra Marøy, f:1878 Ulsten.

   GRØNVOLDEN – husmannsplass under Bakken Br.no. 6 og 9.

Uldrik Anton Erichsen gifter seg 1884 med Anne Dorthe Arntsdt. fra Nergården. Hun var f:1857, og datter av Aent Paulsen og Berith Nielsdt. Uldrik var f:1858, og sønn av Erich Hendrichsen og Margrethe Jensdt. i Marken. Det finnes sikkert en grund for at Uldrik og Anne fikk husmannsplassen, men det vil ta for lang tid å gå inn på dette nå. De får barna : 1. Arne Martinus Uldriksen – f:1885 – g.m. Julie A.Andreasen fra Tosan. 2. Alfred Johan Uldriksen - f:1888 3. Andreas Heiberg Uldriksen - f:1891 4. Berith Marie Uldriksen - f:1894 5. Elise Johanna Uldriksen - f:1896 6. Ole Hagen Uldriksen - f:1899

      Grønvolden husmannsplass ved folketellingen 1900.

1. Uldrik Erichsen - fisker – husmann med jord - f:1858. 2. Anne Arntsdt. - hans kone - - f:1857. 3. Arne Ulriksen - deres sønn - - f:1885. 4. Alfred Ulriksen - deres sønn - - f:1887. 5. Andreas Ulriksen - deres sønn - - f:1891. 6. Berith Ulriksen - deres datter - - f:1894. 7. Elise Ulriksen - deres datter - - f:1896. 8. Ole Ulriksen - deres sønn - - f:1899


      Nergården, - løpeno.270d, - kaldt Skarhaugen.

Denne delen av Nergården ble først brukt av Erich Johannesen Sundsvold og Johanna Erichsdt. Schytte. fra Oppgården. De ble gift 1734, men når de overtok gården vet jeg ikke. Erich Johannesen er f:1701, Johanna Erichsdt. 1707. De får barna :

    1.  Erich Schytte Erichsen  f:1735
    2.  Karen Erichsdt.        f:1737
    3.  Else Kate Erichsdt.     f:1738
    4.  Dorthe Erichsdt.       f:1743

5. Johannes Erichsen f:1745

    6  Anna Cathrina Erichsdt. f:1749 
 
   Skarhaugen – Nergården 270d – ved filketellingen 1769. 
      Erich Johannesen  -  65 år gammel 
      Johanna Schytte - hans kone  - 63 år gammel.
      Johannes Erichsen  -  22 år gammel
      Dorthe Erichsdt.   -  24 år gammel 
      Johanna Haagensdt -  tj.pike - 18 år gammel
      Esaias Olsen      -  11 år gammel   

Johanna Erichsdt. Schytte dør 1777. Skifte blir holdt 23 juni 1778. Arv.: Erich Johannesen - ektefelle

      Johannes Erichen  - 34 år
      Karen Erichsdt.   - 40 år, Stensvigen, Lofoten, 40 år ugift 
      Else Erichsdt.     - 38 år,  ugift 
      Dorthe Erichsdt.  -  g.m. Knud Johannesen, Stavsmarken. 
                       Boets formue : 61 – 3 – 0  - gj. 37 –2 – 0 . 
                                       Hel.spk.:no.13 fol.280b. 

Johannes Erichsen gifter seg 1773 med Kirsten Torbjørnsdt. fra Velfjord. De får datteren ; Johanna Johannesdt. f:1776 Kirsten Torbjørnsdt. var fra Hilstad i Velfjord, og datter av Torbjørn Ingebriftsen og Marith Hendrichsdt. ( det er skifte etter moren 1740, og 1780 etter faren ). Johannes Erichsen dør 1779. Skifte blir holdt 16 juni samme år. Arv.: Kirsten Torbjørnsdt. -- ektefelle

     Johanna Johannesdt.   --  datter - 3år gammel               
     Boets midler: 109 – 4 – 15 - gj.74 – 5 – 4 .  Hel.spk:no.13, fol.325.
Erich Johannesen dør 1784. Skifte blir holdt 5.november samme år. 
Arv.:   Johannes Erichsen  sønn – død 
               Johanna Johannsdt. - formynder; Arnt Olsen Eidem
       Dorthe Erichsdt.  datter - g.m. Knud Johannesen Marken
       Else Ericfsdt.  datter - død, etterlater seg sønnen Brynild Nilsen
       Karen Erichsdt. - datter - på Bernefs i Salten
            Boets midler : 36 – 3 – 2. – gj. 20 – 5 – 2.      
                           Hel.spk.no. 15a-fol.78. 

Etter Johannes Erichsens død 1779, gifter Kirsten Torbjørnsdt. seg opp igjenn 1780 med Isach Willumsen fra Gulsvåg. Han var f:1754 og sønn av Willum Svendsen og Anna Torstensdt. Ekteskapet var barnløst.

Skarshaugen – Nergården 270d – ved folketellingen 1801. 1. Isach Willumsen - bonde og gardbeboer - 47 år. 2. Kirsten Torbjørnsdt. - hans kone - - 69 år. 3. Kirsten Jensddt. - tj.pike - ug. - 24 år. 4. Lisabeth Pedersdt. - tj.pike - 14 år. 5. Joen Arntsen - inderst - 1.ekt. - 26 år. 6. Johanna Elisabeth Johannesdt. - 1.ekt. - 25 år. 7. Kirsten joensdt. - deres datter - 1 år.

                                                           Kirsten Torbjørnsdt. dør 1822, 97 år gammel ( skal vel være 87) Kan ikke se det har vært noe skifte etter henne.                                     Isach Willumsen dør som holdsmann 1825, 72 år gammel. Gården brukes av Cheistian Hendrichen, gift med stedatteren ; Johanna Johannesdt. 

Skiftet blir holdt samme året. Arv.: 1. Hans Svendsen - brorsønn - Gulsvåg.

      2. Willum Svendsen  -  brorsønn -  Gulsvåg.
      3. Torsten Jacobsen  -  søstersønn 
      4. Randine Mensdt.  -  g.m. Ole Erichen Valla 

Johanna Johannesdt. gifter seg 1800 med Joen Arntsen fra Nerstua på Eidem, født 1774, og sønn av Arnt Olsen og Marith Jensdt. De får barna : 1. Kristina Joensdt. - f:1800 2. Arnt Joensen - f:1803 - g.m. Lorentse Pedersdt. Brønø 1830.

Joen Arntsen dør 1806, spedalsk, 31 år gammel. Finner ikke skifte.

Johanna Johannesdt. gifter seg igjen med Christian Hendrichseen 1808. Han var f:1782, og sønn av Hendrich Baardsen og Anna Nielsdt. Rørøy. De får barna : 1. Johanna Christiansdt. - f:1808 2. Hendrich Christiansen - f:1812 – g.m. Sidsel Johnsdt. 1848 – død 1870. 3. Lorentze Christiansdt. - f:1816 - g.m. Lorents Jensen 1856 – død 18

Matrikkelen 1838: Christian Hendrichen er bruker av Nergården 270d, 1p.14m. Han ble således den siste bruker av hele Skarhaugen. Gården ble siden delt mellom sønnen Hendrich og datteren Lorentze. Hendrich fikk 270da, mens Lorentze fikk 270db.

Hendrich Christiansen giftet seg 1848 med Sidsel Maria Johnsdt fra Bø. Hun var født 1825, og datter av John Arntsen og Karen Nilsdt. De får barna : 1. Johan Karl Hendrichen - f:1848 - død samme år. 2. Nils Johan Hendrichen - f:1850 - g.m. Anna Johanna Hendriksdt. 1878. 3. Johanna Hendrichsdt. - f:1852 - g.m. Andreas Jeremiasen Velfj. 1877. 4. Julianna Hendrichsdt. - f:1854 - g.m. Adolf Iv.Pedersen Brønnø 1882. 4. Kristianna Hendrichsdt. - f:1857 - g.m. Søren Andreasen Viksås 1884. 5. Andreas Hendrichsen - f:1860 - omkom på Lofotreisse 14.jan. 1884. 6. Karen Hendrichsdt. - f:1864 – g.m. Ole Fredriksen Viksås !887.

Christian Hendrichsen dør som kårmann 31.mars 1859, 82år. Skifte samme år. Arv.: Hendrich Christiansen - sønn - 40 år.

     Lorentze Christiansdt.  - datter - g.m. Lorens Jensen.

Nergården – 270da.- (1/2 Skarhaugen) ved folketellingen 1865. Eier hver sin halve del av gården Matrk.No.270d, men er ikke delt mellom dem ved noen skyldsetningsforetning. ( Lorents Jensen bruker andre halvparten ). 1. Hendrich Christiansen - gardbruker – leilending - 54 år. 2. Sidsel Johnsdt. - hans kone - - 40 år. 3. Nils Hendrichsen - deres sønn - 16 år. 4. Johanna Hendrichsdt. - deres datter - - 13 år. 5. Julianna Hendrichsdt. - deres datter - - 11 år. 6. Christianne Hendrichsdt. – deres datter - - 9 år. 7. Andreas Hendrichsen - deres sønn - - 5 år. 8. Karen Hendrichsdt. - deres datter - - 2 år. Gården hadde 1 hest, 3 kyr, 5 sauer, 1 geit og 1 svin.

Hendrich Christiansen omkomer i et fryktelig uvær på Balstad 5.april 1870. Hele 12 mann fra Vega omkom, og verst rammet var bygdene i sør. Skiftet ble holdt samme år, og gården oppløst en tid etter.

      Arv.: 1. Sidsel Johnsdt.  --  ektefelle 
           2. Niels Hendrichen   -   20 år 
           3. Andreas Hendrichen -   9 år 
           4. Johanna Hendrichsdt. -  18 år 
           5. Julianna Hendrichsdt. -  16 år
           6.  Kristianna Hendrichsdt. -  12 år
           7.  Karen Hendrichsdt.     -   6 år
           8.  Petronella Hendrichsdt.  -   2 år 
     Verge for de umyndige ; Lorents Jensen Vika ( Skarshaugen 270db)

Ved folketellingen 1875 er enken Sidsel Johnsdt. kårkone hos Johan Larsen, men bor trolig fremdeles i sitt eget hjem. Gården til Hendrich Cristiansen: 270da blir – etter matrikkelen 1886 – til: 270daa. Br.no.5, brukt av Benjamin Arntsen, og 270dab. Br.no.6, brukt av Daniel Olsen. På side 277 i Alb.Hl. bok ”Infl.slekter til Vega”, står det en masse tøv om Hendrich Christiansen. Blant annet skal han ha flyttet til Viksås og bosatt seg der som gårdbruker og fisker. Det får være nok om Nergården – ( Skarhaugen ) 270da.

           Skarhaugen - ( Nergården ) – 270db.Bn.7. 

Lorentze Christiansdt. giftet seg 1856 med Lorents Jensen fra Brønnøy. De får en sønn : Johan Jacob Lorentsen - f:1855, - død 1937.

Skarhaugen – ( Nergården ) – 270db.Br.no.7 ved folketellingen 1865. Eier hver sin halvdel av gården 270d, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsdelingsforetning. ( Hendrich Cristiansen bruker andre halvparten) 1. Lorents Jensen - gardbruker – leilending - 42 år fra Brønø presteg. 2. Lorentze Christiansdt. - hans kone - 48 år 3. Johan Lorentsen - deres sønn - 10 år 4. Johanna Jacobsdt. - tj.pike - ug. - 20 år 5. Johanna Olsdt. - husfaderens moder – enke - 66 år 6. Hans Jensen - logerende fisker - ug. - 33 år Gården hadde 1 hest, 4 kyr, 9 sauer, 1 geit og 1 svin.

Skarhaugen – ( Nergården ) – 270db.Br.no.7, ved folketellingen 1875. 1. Lorents Jensen - gardbruker – leilending – fisker – f:1822 2. Lorentze Christiansdt. - hans kone - f:1818 3. Johan Lorentsen - deres sønn - f:1855 4. Johanna Olsdt. – Lorents Jensens moder - enke - f:1799 5. Kristianna Hendrichsdt. – tyende – tj.pike - ug. - f:1857 6. Johanna Hendrichsdt. – tyende – tj.pike - ug. - f:1852 7. Alexander Arntsen - fostersønn – fors.av L.Jensen - f:1863.

Johan Jacob Lorentsen gifter seg 1884 med Anne Rebekka Olsdt. fra Oppgården Hun var f:1864 og datter av Ole Oddesen og Nikoline Johansdt. De får barna : 1. Olaf Julian Johansen – f:1885, g.m. Anna Johannesdt. Næss, død 1970. 2. Augusta Sofie Johansen – f:1887, gift to ganger, 1.ekt. på Vega, død 1968. 3. Kristian Lund Johansen – f:1889, g.m. Ingeborg Andreasen Rødhylla, Brønø 4. Anna Julie Johansen - f: 1892, 5. Albert Bernhoft Johansen – f: 1894, g.m. Johanna Andreasdt., død 1958. 6. Nikoline Johansen – f:1897, g.m. Jens Andreasen Eidem, død 1997? 7. Johan Angel Johansen - f:1900, g.m.Elise Ulriksen Grønnvold, overt.gården. 8. Peder Mørk Johansen – f:1902, gift og bosatt i Oslo, død 1969. 9. Lilly Viktoria Johansen – f:1905, g.m. Peder Bang Eidem, død 1966. 10. Linda Johansen – f:1909, g.m. Kristian Kjølen, fra Nordodal,bodde i Oslo.

Etter matrikkelen 1886 er Johan Lorentsen bruker av Skarhaugen – (Nergården) – 270db.Br.no.7. Skyld i mark og øre : 1,49, i daler-ort-skilling : 0,37.

   Skarhaugen – ( Nergården ) – Br.no.7, ved folketellingen 1900. 

1. Johan Lorentsen - fisker – gardbruker – bykselmann - f:1855 2. Anne Olsen - hans hustru - - f:1864 3. Olaf Johansen - deres sønn - - f:1885 4. Augusta Johansen - deres datter - - f:1887 5. Kristian Johansen - deres sønn - - f:1889 6. Albert Johansen - deres sønn - - f:1894 7. Nikoline Johansen - deres datter - - f:1896 8. Johan Johansen - deres sønn - - f:1900 9. Lorents Jensen - far til Johan Lorentsen – enk.m. – f:1824, Brønnø. 10. Lovise Eriksen - tj.pike - ug. – f:1878

Det får være nok om Skarhaugen. Resten kan en lese om i boken til Alb.Hl.


                     OPPGÅRDEN 
                  Matrikkelskyld = 2p – 16m .

Vi går tilbake til jordbok av 1680, og 1691. Begge årene er Abraham bruker av gården som har en skyld på 2p –16m. Han er gift med Marith Erichsdt., og er hennes andre mann. Både Håkon Wika og Albertine Hauglid hevder at gården er Sørgården, men dette blir for meg en gåte all den tid Sørgården bare er på 20m , mens Oppgården har en skyld som er tre ganger så stor. Abraham dør mellom 1691 og folketellingen 1701. 1701 står Arne Persen som bruker av gården, mens Hans Abrahamsen 10 år, og Lars på 7 år, står oppført som bondesønner. ( ikke etternavn på Lars ). 1711 blir det innkrevd skatt. Peder Danielsen bet. for enken Marith Erichsdt. 1723 matrikkel : Peder Danielsen er bruker av 2p – 16m.

Hans Abrahamsen gifter seg med Gjertrud Olsdt.Juel ( trolig 1728) fra Nergården. Hun var f.ca.1700, og datter av Ole Juel. De får en datter, Peternelle - f:1729.

Hans Abrahamsen var trolig bruker av gården til sin død 1732. Skifte blir holdt 17.nov.1732. Arvingene er : 1. Gjertrud Olsdt. - ektefelle 2. Peternelle Hansdt. - datter – liten og umyndig. Boets midler : 69 – 3 – 10 + den salige mands gangklær 2 – 4 –”-. Peternilles farsarv blir betrodd Joen Sørensen på Gulsvåg, gift med halvsøster til Hans Abrahamsen ; Syneve Hansdt. De hadde største gården på Gulsvåg, men ekteskapet var barnløst. Syneve døde 1752. Peternelle Hansdt. døde 1738 – 9 år gammel.

Etter Hans Abrahamsens`død gifter Gjertrud Olsdt. seg opp igjen 1733, med Erich Erichen Schytte, f:1690, og sønn av res.capellan Erich Nielsøn Schytte og hustru Else Cathe. Erich Erichsen Schyttr og Gjertrud Olsdt. får barna : 1. Erich Erichsen Schytte – f:1734 – g.m. Berith Nielsdt. Floa – død 1779. 2. Else Erichsdt. Schytte – f:1736 – g.m. Elias Knudsen Nedre Vegstein.

Erich Erichen Schytte dør 1762. Skiftet blir holdt 1.okt. samme år. Arv.er : 1. Gjertrud Olsdt. - gjenlevende hustru 3. Erich Erichsen Schytte – gift - og bor på farsgården - 28 år. 4. Else Dorthea Erichsdt. Schytte – ug.- bor hjemme - 26 år. Boets midler som bestod av løsøre utgjorde 57 – 4 – 12, hvorav sølvtøy for 19 – 4 – 4. Den salige mannens gangklær var lenge før hans død bortgitt til de fattige, og de øvrige til sønnen.

Gjertrud Olsdt. dør 1775. Kan ikke se det har vært holdt skifte.

Erich Erichen Schytte d.y. gifter seg 1757 med Berith Nielsdt fra Floa. Hun var født 1733, og datter av Niels Nielsen og Rannie Dinesdt. De får barna : 1. Erich Erichsen Schytte - f:1758 - død 1779. 2. Niels Erichsen Schytte - f:1761 - død 1762. 3. Randine Erichsdt. Schytte – f:1763 – gm. Niels Nielsen Igerøy – død 1846. 4. Niels Erichen Schytte – f:1766 – g.m.- Marith Eriksdt. - død 1828. 5. Jacob Erichsen Schytte – f:1769 - død 1770. 6. Dines Erichsen Schytte – f:1771 7. Giertrud Erichsdt. Schytte – f:1779

Berith Nielsdt dør 1778. Skifte blir holdt 9.sep. samme år. Arvingene er : 1. Erich Erichsen - enkemann 2. Erich Erichsen - sønn - 21 år 3. Dines Erichsen - sønn - 8 år 4. Niels Erichsen - sønn - 13 år 5. Randine Erichsdt. - datter - 15 år 6. Giertrud Eriksdt. - datter - 2 år Boets midler : 175 – 2 – 8 - gj. 28 – 2 – 8 .

Erich Erichsen Schytte og sønnen Erich omkommer i Bremstein i mars 1779. Erich Erichsen d.y. blir funnen, men ikke faren. 15.juni 1779 er det skifte etter ungkar Erich Erichen junior. Arvinger er . 1. Niels Erichsen - bror - 14 år 2. Dines Erichsen - bror - 9 år 3. Randine Erichsdt. - søster - 16 år 4. Giertrud Erichsdt. - søster - 3 år Boets midler : 30 – 4 – 1 - gj. 5 – 5 – 0 .

Niels Erichsen gifter seg 1788 med Marit Eriksdt. fra Nergården. Hun er f:1764, og datter av Erik Svendsen og Ingeborg Joensdt. De får barna : 1. Hanna Ulricia Nielsdt. – f:1789 – g.m. Hendrich Pedersen Viksås – død 2. Berith Nielsdt. – f:1791 – g.1821 med Niels Vinter Jacobsen Brønnø 3. Erich Schytte Nielsen – f:1793 - død 179 4. Erich Nielsen - f:1795 - død 1796 5. Dines Nielsen - f:1796 - død 1797 6. Lars Nielsen - f:1799 – g.1826 med Berith Maria Dinesdt. Nerstua Eidem 7. Dines Nielsen - f:1800 - død 1801 8. Ingebor Nielsdt. – f:1803 – g.1839 med Hans Sylov Johannesen Grøtland 9. Boletha Nielsdt. – f:1805 – g.1832 med Peder And. Svendsen Gulsvåg

           Oppgården ved folketellingen 1801. 

1. Niels Erichsen - bonde og gardbeboer - 1.ekteskap - 35 år. 2. Marith Erichsdt. - hans hustru - 1.ekteskap - 37 år. 3. Erich Nielsen - deres barn - - 8 år. 4. Lars Nielsen - deres barn - - 2 år. 5. Dines Nielsen - deres barn - - 1 år. 6. Hanna Nielsdt. - deres barn - - 12 år. 7. Berith Nielsdt. - deres barn - - 10 år. 8. Hermand Hendrichen - tjenestefolk - ugift - 20 år. 9. Jonethe Thorsdt. - tjenestefolk - ugift - 19 år. 10. Elen Erichsdt. - tjenestefolk - ugift - 18 år.

Marith Eriksdt. dør 1815. Skifte blir holdt 11.sep. samme år. Arvingene er : 1. Niels Erichsen - enkemann 2. Lars Nielsen - - 16 år 3. Hanna Nielsdt. - g.m. Hendrich Pwedersen Viksås 4. Berith Nielsdt. - - - 24 år 5. Ingebor Nielsdt. - - - 12 år 6. Boletha Nieelsdt. - - - 10 år Boets midler, løsøre : 431 – 3 – 0 . Netto : 195 – 5 – 8. Se skifte !

Niels Erichsen gifter seg opp igjen 1815 med Berith Maria Arntsdt., f:1788. Foreldrene var Arnt Olsen og Martha Jensdt. Nerstua Eidem. De får barna : 1. Arnt Martinus Nielsen – f:1817 – g.m. Anne Paulsdt.fra Nergården 1847. 2. Erik Matias Nielsen - f:1818 - død 1836. 3. Ole Johan Nielsen - f:1820 - død 1836. 4. Morten Nielsen - f:1821 5. Martha Maria Nielsdt. – f:1823 - død 1828. 6. Berith Maria Nielsdt. - f:1827

Niels Erichsen dør 1828. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Maria Arntsdt. - ektefelle 2. Lars Nielsen - 24 år. 3. Arnt Nielsen - 11 år. 4. Erik Nielsen - 10 år. 5. Ole Nielsen - 8 år. 6. Morten Nielsen - 6 år. 7. Nils Benj. Nielsen - 2 år. 8. Hanna Nielsdt. - enke på Oppgården, Viksås. 9. Berith Nielsdt. - g.m. Niels Jacobsen Floa. 10. Ingeborg Nielsdt. - 25 år. 11. Boletha Nielsdt. - 22 år. 12. Martha Nielsdt. - 5 år. 13. Berith Maria Nielsdt. - ½ år.

Etter Niels Erichsens død giftet Berith Arntsdt. seg opp igjen 1829 med Odde Olsen fra Sundsvold. f:1803. De fikk barna : 1. Nicoline Maria Oddesdt. - f:1830 2. Ole Oddesen - f: 1831 - død 1831. 3. Ole Oddesen - f:1832 - gm. Nicoline Johansdt. 1859 - død

Odde Olsen står etter matrikkelen 1886, som bruker av hele Oppgården 270a., 2p – 16m. Det fortsetter han trolig med til Arnt Nielsen gifter seg 1847. Gården blir da delt, og 1857 kjøper Odde Olsen og Arnt Nielsen hver sin pert av Karl Stephansen.

Berith Arntsdt. dør 22.aug.1857. Det er ikke skift etter henne.

Ole Oddesen gifter seg 1859 med Nicoline Johansdt. Hun var f:1833, og datter av Johan Olsen ( Jo`i Vikje.) og Olina Nielsdt. i Brandsvik. De får barna : 1. Berith Marie Oline Olsdt. – f:1860 – g.m. Fredrik Hansen Svea 1885. 2. Anne Randine Olsdt. – f:1862 – død 1862. 3. Anne Rebekka Olsdt. – f:1864 – g.m. Johan Lorentsen Skarhaugen 1884. 4. Elise Kathrine Olsdt. – f:1867 - g.m. Ole Arntsen 1889 – hadde ”Myren” 5. Anton Mortinius Olsen – f:1869 – g.m. Elvine Hansdt. Svea 1895. 6. Martin Julius Olsen - f:1874 – g.m. Lovise Eriksdt.Valla 1902. ”Parten”

          Oppgården 270aa ved folketellingen 1865.

1. Ole Oddesen - gardbruker – selveier - 32 år. 2. Nicoline Johansdt. - hans kone - - 31 år. 3. Berith Olsdt. - deres datter - - 5 år. 4. Anne Olsdt. - deres datter - - 1 år. 5. Mortine Andreasdt. - tj.pike - ugift - 20 år. 6. Petternelle Pedersdt. - tj.pike - ugift - 26 år. 7. Odde Olsen - kårmann - enkemann - 66 år. 8. Nicolina Oddesdt. – hans datter – tj.pike - 36 år. Gården hadde ; 1 hest, 5 kyr, 12 sauer, 4 geiter og 1 svin.

          Oppgården 270aa - Br.no.1. ved folketellingen 1875. 

1. Ole Oddesen - gårdbruker - selveier – fisker - f:1832. 2. Nicoline Johansdt. - hans kone - f:1833. 3. Berith Olsdt. - - deres datter - f:1860. 4. Anne R. Olsdt. - - deres datter - f:1864. 5. Elise Olsdt. - - deres datter - f:1867. 6. Anton Mortinus Olsen - deres sønn - f:1869. 7. Martin Julius Olsen - deres sønn - f:1874. 8. Odde Olsen - enkemann - kårmann - f:1803. 9. Nicoline Oddesdt. - ugift -sypike - hans datter - f:1830. 10. Andreas Henriksen – fost. sønn - fors.av Ole Od. - f:1860. 11. Hans Jensen – log. - selvfosterkar – fisker – ugift - f:1832.

Ole Oddesen er etter matrikkelen 1886 bruker av Oppgården 270aa Br.no.1. Skyld i mark og øre : 1,92, i daler – ort – skilling : 1.0.14.

Anton Mortinius Olsen gifter seg 1895 med Elvine Petrikke Hansdt. Hun var født 1875, og datter av Hans Eriksen og Nelle Kristensdt. Svea. De får barna: 1. Berith Olsen (Antonsen) – f:1896 – g.m. Alexander Andreasen Nerst.Eid. 2. Astrid Olsen (Antonsen) – f:1897 – g.m. Haakon Wika. 3. Jenny Olsen (Antonsen) – f:1899 4. Harald Olsen (Antonsen) – f.1906. ( Overtok gården etter faren ).

Odde Olsen dør 1893. Ikke noe skifte. ( Se side 196 hos Alb.Hl. )

    Oppgården 270aa – Br.no.1, ved folketellingen 1900. 

1. Ole Oddesen - gardbruker – fisker – selveier – f:1832. 2. Nicoline Johansdt. - hans kone - husmoder - f:1833. 3. Martin Olsen - sønn - fisker - ugift - f:1874. 4. Anton Olsen - sønn - fisker - gift - f:1869. 5 Gusta Hansen - hans kone - husmoder - f:1875. 6. Berith Antonsen - datter - - f:1896. 7. Astrid Antonsen - datter - - f:1897. 8. Jenny Antonsen - datter - - f:1899. 9. Charlotte Pedersen - tj.pike - - f:1883. 10. Hans Jensen - logerende - fisker - ugift - f:1832. 11. Nicoline Oddesdt. - husfaderens søster - ugift - f:1827.

Nicoline Oddesdt. bor i det gamle huset til faren. Ole Oddesen har bygd nytt.

Martin Julius Olsen gifter seg 1902 med Lovise Aletta Eriksen fra Valla. Hun var f:1877, og datter av Erich Olsen og Anne Arntsdt. De får barna : 1. Borghild Olsen - f:1905 – gift 1923 med Hagbarth Teiman Alexandersen 2. Oluf Olsen - f:1911 - ( overtok ”Parten”). 3. Nelly Marie Olsen. - f:1914.

Martin Olsen ble bruker av husmannsplassen ”Parten”.

Anton Olsen er etter matrikkelen 1907 bruker av Oppgården - Br.no.1.(270aa) Skyld i mark og øre – 1,92. ( andre delen av Oppgården – Br.no.2, - 1,71 )

1915 er det skifte etter Nicoline Marie Johansdt. som døde 26.januar 1915, og Ole Oddesen som døde tidligere. Arvingene er : 1. Berith Olsdt. – død – g.m. Fredrik Grønbeck Kristiania. 2. Hans Grønbeck – 23 år – Mich. Amerika. 3. Astrid Grønbeck – 27 år – gift – adr: Aakebergs v. Kristiania 4. Anne Olsdt. – 52 år – g.m. Johan L.Lorentsen Vika. ( Skarshaugen ) 5. Elise Olsdt. – 49 år – g.m. Ole Arntsen Vika. ( Myren ) 6. Anton Olsen - Vika. ( Oppgården Br.no.1.- 270aa ) 7. Martin Olsen - Vika. ( Parten ). 8. Arnt Nielsen – død – halvbror Vika. ( Arvingene er veldig usikre hvem er hvem, men sannsynligvis er det Oles`barn som kommer først, og de andre er kvinens søsken ettersom hun sitter i uskiftet bo. – Edvartsens` komentar ) 9. Alexander Arntsen Vika. ( Oppgården Br.no.2. – 270ab.) 10. Anna Arntsdt. - død - Rørøy. 11. Brith Kristiansen - 27 år - Rørøy 12. Anton Kristiansen – 25 år - Rørøy 13. Kristine Kristiansen – 23 år - Rørøy 14. Berith Arntsdt. - død - Eidem ( Øverstua ) 15. Alexander Andreasen – 37 år - Eidem 16. Berirh Nielsdt. – død - halvsøster - Vika ( Nergården ). 17. Alexander Arntsen - Vika – ( Nergården ) 18. Benjamin Arntsen - Vika – ( Br.no.5.) 19. Anne Arntsdt. - g.m. Ulrik Eriksen Grønvold Vika.

1916. Skifte etter Nicoline Marie Oddesdt., ugift, døde 20.apr.1916. Arvinger: 1. Ole Oddesen - bror - død. 2. Anna Olsdt. - Vika ( Skarhaugen) 3. Elise Olsdt. - Vika ( Myren ) 4. Anton Olsen - Vika ( Oppgårn Br.no.1.) 5. Martin Olsen - Vika ( Parten ) 6 Hans Grønbeck – dattersønn – Amerika . 7 Astrid Grønbeck – datterdatter – Kristiania.

Albertine Hauglid skriver (side 196-197): ”at Odde Olsen ikke kunne skjøte gården over på sønnen Ole Oddesen, da gården ikke var ”ren”. Dette skyldes det uskiftede bo etter hans hustru. Neste bruker, og senere eier av Oppgården ble Arnt Nielsen Schytte.” ???? Kan ikke riktig forstå hva hun mener her. Aent Nielsen ble aldri verken bruker eller eier av Oppgården. Han ble bruker, og senere eier av halve Oppgården – 270ab.Br.no.2. Den andre halvparten av Oppgården beholdt Odde Olsen (selveier fra 1857) – sønnen Ole Oddesen overtok – og dennes sønn ; Anton Olsen overtok etter hann igjen. Den siste bruker av Oppgården 270aa.Br.no.1., ble sønn av Anton : Harald Olsen, gift med Emmy Kristine f:1909 – datter av Nils Fredriksen og Martine Henriksen Marken. Ekteskapet var barnløst. Niels Nikolaisen ( barnebarn av Nils Fredriksen og Martine Henriksen ) er nå bruker av hele Oppgården.

Ved folketellingen 1875 er det en husmannsplass under Oppgården 270aa som brukes av Eilert Kr.Andreassen, gift 1869 med Johanna Mathea Jacobsdt. Hun var f:1846, og datter av Jacob Olsen og Gurine Eliasdt. på Moen Kjul. Alle barna er født på Vika, så jeg tar bare med folketellingen 1875, og skifte etter Eilert Andreassen.

                 Folketellingen 1875.

1. Eilert Andreassen - husmann med jord – fisker - f:1837 Brønø. 2. Johanna Jacobsdt. - hans kone - - f:1846 3. Anna Eilertsdt. - deres datter - - f:1869 4. Edvard Eilertsen - deres sønn - - f:1871 5. Oline Eilertsdt. - deres datter - - f:1873 6. Marie Jensdt - tyende - ugift - tj.pike - f:1864

Eilert Andreassen dør 26.mars 1889. Skifte blir holdt 1895, da Johanna Jacobsdt. gifter seg igjen med Niels Benjamin Pedersen (f:1836) på Floa. Arvingene etter Eilert er : 1. Johanna Jacobsdt. - ektefelle 2. Edvard Eilertsen - sønn - 25 år. 3. Albert Johan Gerhard Eilertsen - 15 år 4. Anna Pareli Eilertsdt. g.m. Albert Arntsen Kolstad 5. Oline Emelie Eilertsdt. - 24 år 6. Ane Kathrine Eilertsdt. - 22 år 7. Elise Margrethe Eilertsdt. - 20 år 8. Kathrine Elisabeth Eilertsdt. - 11 år


           Oppgården 270ab. Br.no.2 – 1p-8m. 

Etter at Arnt Martinus Nielsen 1847 ble gift med Anne Margrethe Paulsdt. fra Nergården, overtok han halve farsgården. ( Den andre halvparten ble brukt av stefaren Odde Olsen ) . Arnt Nielsen og Anne Paulsdt. får barna : 1. Nils Schøth Arntsen – f:1848 – død samme år. 2. Berith Marie Arntsdt. - f:1873- gm. Andreas Alexandersen Øverstua Eidem 3. Alexander Olai Arntsen – f:1852- g.m. Lovise Henriksdt., overtok gården. 4. Arnt Mortinus Arntsen – f:1855 – døde samme år. 5. Anne Katrine Arntsdt. – f:1857 – g.m. Ole Arntsen – døde 1885, Myren. 6. Anna Erika Arntsdt. – f:1862 – g.m. Kristian Kristensen Rørøy.

Arnt Nielsen kjøper Oppgården 270ab. Br.no.2. av Charl Stephansen 1.okt.1857.

          Oppgården 270ab. Br.no.2. ved folketellingen 1865.

1. Arnt Nielsen - gardbruker - selveier - - 49 år. 2. Anne Paulsdt. - hans kone - - - 47 år. 3. Alexander Arntsen - deres sønn - - 13 år. 4. Berith Arntsdt. - deres datter - 16 år. 5. Anne Arntsdt. - deres datter - 9 år. 6. Anna Arntsdt. - deres datter - 4 år. 7. Ole Andreasen - fattiglem - ugift - 32 år. 8. Andreas Arntsen - tj.dreng - ugift - 19 år. 9. Anne Pedersdt. - tj.pike - ugift - 20 år. 10. Karen Andersdt. - tj.pike - ugift - 50 år.- Hærø. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 11 sauer, 5 geiter og 1 svin.

         Oppgården 270ab. Br.no.2. ved folketellingen 1875. 

1. Arnt Nielsen - gardbruker – selveier – fisker - f:1814. 2. Anne M. Paulsdt. - hans kone - - f:1815. 3. Alexander Arntsen - deres sønn - - f:1852. 4. Anne K. Arntsdt. - deres datter - - f:1858. 5. Anna Arntsdt. - deres datter - - f:1862. 6. Ole Arntsen - tj.gutt - ugift - f:1858. 7. Bergithe Andersdt. - tj.pike - ugift - f:1831. Brønø. 8. Johanna E. Petersdt. - hennes datter - - f:1873. 9. Berith Nielsdt. - Arnt Nielsens søster – fors. av broren - f:1791.

Alexander Olai Arntsen gifter seg 1881 med Lovise Hendriksdt. Hun var født 1861, og datter av Hendrik Hermandsen og Randina Johannesdt. Sørgården. Aleksander og Lovise får barna : 1. Albert Alexandersen - f:1883 - død 1901. 2 Andreas Alexandersen - f:1885 – g.m. Jensine Tøgersdt. Eidem. 3. Signe Marie Alexandersen – f:1887 - død 1891. 4. Hanna Alexandersen - f:1889 5. Arnt Alexandersen - f:1891 6. Ole Johan Aleksandersen - f:1893 - død 1894. 7. Signe Oline Alexandersen – f:1895 8. Marie Alexandersen - f:1898 - g.m. Benjamin Fredriksen Flatås. 9. Albertine Alexsandersen – f:1901 – g.m. Erling Hauglid. 10. Albert Alexandersen - f:1907

Alexander Arntsen er etter matrikkelen 1886 bruker av Oppgården 270ab., Br.no.2. Skyld i mark og øre : 1,92., i daler, ort og skilling : 1.0.14.

1893. Skifte etter Arnt Martinus Nielsen – døde 29.mars 1892- og hans hudtru Anne Marg. Paulsdt., som døde 29.nov.1880. Arvingene er : 1. Alexander Olaus Arntsen - sønn 2 Anna Arntsdt. – datter – g.m. Kristian Kristiansen Rørøy. 3. Berith Maria Arntsdt. - død 4. - Alexander Andreasen - sønn av Berith – 12 år – Eidem.

     Oppgården – 270ab. Br.no.2. – ved folketellingen 1900.

1. Alexander Arntsen - fisker – gardbruker – selveier - f:1852. 2. Lovise Hendriksen - hans hustru - - f:1861. 3. Albert Alexandersen - sønn - fisker - - f:1883. 4. Andreas Alexandersen - sønn - fisker - - f:1885. 5. Hanna Alexandersen - datter - - f:1889. 6. Arnt Alexandersen - sønn - - f:1891. 7. Signe Alexandersen - datter - - f:1895. 8. Marie Aleksandersen - datter - - f:1898. 9. Oluffa Johansen - tj.pike - ugift - f:1879.

Alexander O. Arntsen er etter matrikkelen 1907, bruker av Oppgården 270ab.Br.no.2. Skyld i mark og øre er: 1,71. ( var 1,92 i 1886, men ”Myren” er gått fra med 0,21.)

Andreas Alexandersen gifter seg 1908 med Jensine Tøgersdt fra Eidem. Hun var født 1884, og datter av Tøger Haagensen og Nikoline Nikolaisdt. De får barna : 1. Astrid Oppegård - f:1909 – g.m. Ole Moen – død 1969. 2. Halfrid Oppegård - f:1912-g.m. Karl Wika 1.ekt. – 2.ekt. med Strand. 3. Tordis Oppegård - f:1913 - g.m. Gustav Strand – bosatt på Færset. 4. Arnt Oppegård - f:1915 – g.m. Inger Løbech 5. Klara Oppegård - f:1916 – g.m. Rolf Østensvig - Tomter Østfold. 6. Leif Opprgård - f:1919 – g.m. Erna Hansen - Moss 7. Hermand Oppegård – f:1921- g.m. Gunvor Rasmusen – Odda.

Arnt Oppegård overtar Oppgården - Br.no.2. etter faren, 30.nov.1950.

                     MYREN                                       Fraskilt Oppgården Br.no.2.- 2juli 1895., skyld i mark og øre : 0,21.

Anne Kathrine Arntsdt. gifter seg 1882 med Ole Johan Arntsen fra Floa. Han var f:1858, og sønn av Arnt Johnsen og Ingeborg Arntsdt. Ole og Anne har ingen barn sammen, og alerede 1885 dør Anne, 28 år gammel. Anne Arntsdt. dør som inderstkone, så Ole Arntsen har ikke fått opp opp hus enda, men har trolig fjøs, og bruker en del av gården.

1890 er det skifte etter Anne Kathrine Arntsdt. som døde 2.apr.1885. Arvinger: 1. Ole Johan Arntsen - ektefelle 2. Arnt Nieeelseen - far 3. Ane Margrethe Paulsdt. - mor - død 4. Alexander Arntsen - bror - Vika 5. Anna Arntsdt. - søster - g.m. Kristian Kristiansen Rørøy. 6. Berith M.Arntsdt. – søster – død 7. Alexander Andreasen - barn av Berith Verg for barna : morbror Alexander Arntsen Vika.

Ole J.Arntsen gifter seg igjen 1889 med Elise Kathrine Olsdt fra Bakken. Hun var f:1867, og datter av Ole Oddesen og Nicoline Johansdt. De får barna : 1. Andreas Emelius Olsen - f:1890 2. Johanna Margrethe Olsen - f:1893 – g.m. Anton Kristensen Rørøy. 3. Bernhard Meier Olsen - f:1895 4. Kristine Marie Olsen - f:1898 5. Olianna Elise Olsen - f:1900 6. Einar Johan Olsen - f:1903 7. Harald Kristian Olsen - f:1906

                Myren ved folketellingen 1900. 

1. Ole Arntsen - fisker – gardbruker – selveier - f:1858. 2. Elise Olsdt. - hans hustru - - f:1869. 3. Andreas Olsen - deres sønn - - f:1889. 4. Johanna Olsen - deres datter - - f:1892. 5. Bernhard Olsen - deres sønn - - f:1895. 6. Kristine Olsen - deres datter - - f:1898. 7. Olianna Olsen - deres datter - - f:1900. 8. Olianna Andreasdt. - tj.pike - ugift - f:1885.

        LEITE – husmannsplass under Oppgårdeene Br.no.1 og 2.

Mads Berntsen – f:1845 i Indre Holmdal – gifter seg 1879 med Johanna Hendriksdt. fra Sørgården.Hun var f:1852, og datter av Hendrik Hermandsen og Randina Johannesdt. Grunnen til at de fikk husmannsplass under Oppgården var vel at søster til Johanna; Lovise Hendriksdt., var gift med Alexander Arntsen i Oppgården. Mads og Johanna får barna : 1. Amalie Kristine Madsen - f:1881 2. Helmine Randine Madsen - f:1884 – g.m. Nils Andreas Mørk Øksningan 3. Kristian Ludvig Madsen - f:1886 – g.m. Petra N.Olsen Gulsvåg. 4. Alfred Jentoft Madsen - f:1889 5. Helga Jensine Madsen - f:1891

       Leite ( husmannsplass ) ved folketellingen 1900.

1. Mads Berntsen - fisker – husmann med jord - f:1838 Indre Holmdal 2. Johanna Hendriksdt. - hans hustru - f:1852. 3. Kristian Madsen - deres sønn - f:1886. 4. Alfred Madsen - deres sønn - f:1889. 5. Helga Madsen - deres datter - f:1891.


                   SØRGÅRDEN 
                Matrikkelskyld – 20 m. 

Sørgården ”ble til” etter at ”Midtgården” ble til to gårder mellom 1680 –1691. Midtgården ble brukt av Torsten 1680, men 1691 er den delt mellom Anders og Peder. Begge partene er på 20m hver – til sammen 1p-16m – det samme som Midtgården hadde 1680. Peder blir bruker av Sørgården, Anders av Nordgården.

Peder er trolig gift med datter til Torsten – Brøndel Torstensdt. De får 1693 sønnen Torsten. Peder dør før folketellingen 1701, og Brøndel Torstensdt. gifter seg opp igjen med Anders Eliasen. Han er bruker av gården 1701, og Torsten Pedersen på 8 år er oppført som bondesønn. Anders Eliasen er 28 år, må således være født 1673. Anders Eliasen er bruker av gården ved skatteinnkrevingen 1711. Han er også etter matrikkelen 1723, bruker av Sørgården – 20 m. Brøndel Torstensdt. dør 1742 – 103 år gammel ( trolig for mye ).

Anders Eliasen gifter seg opp igjen 1743 med Lucia Erichsdt. Hun var f:ca.1719, og datter av Erich Olsen og Anne Mogensdt. Færset. Han var da ca. 70 år, hun 25. De får en sønn sammen : Elias Andersen – f:1747, gift 1776 med Ingeborg Joensdt. fra Øver-Næss. De bodde i Hestviken.

Anders Eliasen dør 1755. Skiftet blir holdt 19.mai 1756. Arvingene er : Gjenlevende kvine – Lucia Erichsdt., og deres sammen avlede barn Elias Andersen, og stervboets kreditorer. Boets midler : 98 - ”- - ”-. H.sp.No.2 for 1756.fol.161.

Lucia Erichsdt. gifter seg opp igjen 1757 med Dines Nielsen. Han var f:1725, og sønn av Niels Nielsen Floa. De får en sønn sammen : Anders Dinesen – f:1758, gift 1780 med Johanna Maria Jensdt.- f:ca.1754 i Vefsen. ( de får 1781 sønnen Dines. Johanna Jensdt. dør 1815.)

         Sørgården ved folketellingen 1769.

Dines Nielsen – 45 år gammel, Lucia Erichsdt. – 54 år gammel, Elias Andersen – 22 år gl., Anders Dinesen – 10 på 11te år gammel.

Dines Nielsen dør 1779 – 54 år gammel. Skifte blir holdt 13.juli 1779. Arvingene er enken Lucia Erichsdt. og deres sønn Anders Dinesen – 21 år. Boets midler : 354 – 1 – 12 - fratrekk 55 – 5 – 14 .

Etter Dines`død, gifter Lucia Erichsdt. seg opp igjen 1780 med Leander Fredriksen fra Velfjord. Leander var f:1748 i Skomvigen. Foreldrene var Fredrik Joensen og Anne Hermandsdt. Det er skifte etter faren 1757 i Skomvig Velfjord.

Leander Fredriksen omkommer på havet 18.juni 1786. Skifte holdes 26.juni 1786. Arvingene er : 1. Lucia Erichsdt. - ektefelle 2. Hermand Fredriksen - bror - myndig men blind. 3. Lisbeth Fredriksdt. - søster - g.m. Svend Clausen Skomvigen. 4. Berith Fredriksdt. - søster - hos Thor Paulsen Horn. 5. Kirsten Fredriksdt. - søster - 28 år – enke – hos Lorentz Olsen Mossem. 7. Avdødes moder – enke Anna Hermandsdt. Skomvigen i Velfjord. Boets midler : 169 – 5 – 6 - gj. 39 – 0 – 0 .

   Helg.sp. No.15 – fol.568.  

Lucia Erichsdt. er nå blitt enke for fjerde gang, og snart 70 år gammel. Det blir derfor Svend Eriksen fra Nergården som overtar. Han ble ca.1780 gift med Hedvik Gulbrandsdt. f:ca.1753. De overtar trolig gården straks etter at Leander Fredriksen omkom på havet 1786.

Hedvig Gulbrandsen dør 1788. Skiftet blir holdt 6.aug.1788. Arvingene er : 1. Svend Eriksen - enkemann 2. Dorthe Baltzersdt. - mor - Mudvær. 3. Niels Nielsen - halvbror . 4. Maren Nielsdt. - halvsøster - umyndig. Boets midler : 82 – 2 – 8 - gj. 86 – 3 – 10 .

                         Hel.sp. No.16a.fol.72 ½ . 

Svend Eriksen gifter seg opp igjen 1788 med Berith Tørresdt. Hun var f:1749, og datter av Tørres Pettersen og Margarethe Hendrichsdt. på Floa. Berith Tørrrsdt. var nettopp blitt enke etter at mannen Baltzer Amundsen omkom på havet 1786. Det er mulig Baltzer Amundsen omkom sammen med Leander Fredriksen på Sørgården. Skifte etter Baltzer ble holdt 2.sep.1786 på Floa. Det er også mulig Svend Eriksen ikke ble bruker av Sørgården før han ble gift med Berith Tørresdt. Mye tyder på det i og med hun har med seg alle barna.

            Sørgården ved folketellingen 1801. 

1. Svend Eriksen - bonde og gardbeboer - 1.ekt. - 48 år. 2. Berith Tørresdt. - hans kone - 1.ekt. - 52 år. 3. Amund Baltzersen - konens barn - ugift - 22 år. 4. Tørres Baltzersen - konens barn - ugift - 20 år. 5. Margrethe Baltzerdt. - konens barn - ugift - 18 år. 6. Anna Johanna  ? - tj.pike - ugift - 40 år.

Amund Baltzersen gifter seg 1806 med Elen Maria Eliasdt. fra Hestvik. Elen var f:1780 og datter av Elias Andersen og Ingeborg Joensdt. Elias Andersen var f:1747 på Sørgården, og hadde vel ”nesten” odel på gården. Foreldrene var Anders Eliasen og Lucia Erichsdt. Amund og Elen får barna : 1. Bertel Johan Amundsen - f:1806 - uekte - døde 1807 – 1 ½ år. 2. Amund Tørris Amundsen - f:1807

Amund og Tørres Baltzersen omkommer begge på havet 13nov.1806.

Svend Eriksen dør 1810. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Tørresdt. - hustru 2. Maren Eriksdt. - søster - g.m. Haagen Joensen Nergården Viksås. 3. Marith Eriksdt. - søster - g.m. Niels Eriksen Oppgården Vika

Berith Tørresdt. dør 1815. Skifte blir holdt 19.juli samme år. Arvingene er . 1. Amund Baltzersen - død 2. Amund Amundsen - 9 år. 3. Anna Baltzerdt. - g.m. Hans Olsen Salhus. 4. Margarethe Baltzerdt. - 24 år. Boets midler : 40 – 5 – 11 - gj. 30 – 1 – 1 . Helg.sp.No.31. fol.21 ½ .

Neste bruker av Sørgården blir Hermand Hendrichsen fra Floa. Han var f:1781, og sønn av Hendrich Olsen og Ranni Hermandsdt. Hendrich var fra Kolstad, f:1750. Ranni var fra Moen, f:1751. ( De hadde 267b på Floa ) Hermand Hendrichen giftet seg 1810 med Clara Pedersdt. fra Floa. Hun var f:1784, og datter av styrmann og gårdsmann Peder Olsen og Sophie Møinichen Hartgen. Hermand og Clara får barna : 1. Peder Hermandsen - f:1813 - g.m. Ane M. Ingebrigtsdt. Floa. 2 Abel Hermandsdt. - f:1814 - g.m. Hendrich Hendrichen Viksås- Bremst. 3. Elisabeth Hermandsdt. – f:1817 – g.m. Peder Hendrik Jensen Ulving. 4. Hendrik Hermandsen - f:1819 – g.m. Randina Johannesdt. Floa 5. Elen Anna Hermandsdt. – f:1822 – g.m. Philip Jensen Mudvær. 6. Kirsten Hermandsdt. – f:1825 – 7. Hanna Hermandsdt. – f:1829 – g.m. Johan Jacob Johannesen Brønnøy.

Hermand Hendrichsen er etter matrikkelen 1838 bruker av Sørgården – 270b – 20 m.

Clara Pedersdt. dør 1851 - gårdsmandskone - 67 år. Skifte samme år. Avinger: 1. Hermand Hendrichsen - ektefelle 2. Peder Hermandsen - gift - 35 år - Floa. 3. Hendrik Hermandsen - ugift - 31 år - sterbogården. 4. Abel Hermandsdt. - gift - 32 år - Bremstein. 5. Elisabeth Hermandsdt. - gift - 28 år - Ulving. 6. Elen Anna Hermandsdt. - gift - 27 år - sterbogården. 7. Kirsten Hermandsdt. - ugift - 25 år - hjemme. 8. Hanna Hermandsdt. - ugift - 22 år - Ulving.

Hendrik Hermandsen giftet seg 1852 med Randine Johannesdt fra Floa. Hun var født 1825, og datter av Johannes Hendrichsen og Anna Martha Johansdt. De hadde 267b. på floa. Hendrik og Randine var søskenbarn. De får barna : 1. Johanne Hendriksdt. - f:1852 – g.m. Mads Berntsen – Bø Indre Holmdal. 2. Ole Kristian Hendriksen - f:1855 – g.m. Anna Christophersdt. Grøtland. 3. Johan Anton Hendriksen - f:1858 – g.m. Anna Dorthea Knudsdt. Svea. 4. Lovise Hendriksdt. – f:1861 – g.m. Alexander Arntsen Oppgården. 5. Hans Olai Hendriksen - f:1864 - død 1865. 5. Hanna Oline Hendriksdt. – f:1867

Hermand Hendrichsen dør som kårmann 1860 – 78 år gammel.

        Sørgården – 270b – ved folketellingen 1865. 

1. Henrik Hermandsen - gardbruker – leilending - 46 år. 2. Randine Johannesdt. - hans kone - - 44 år. 3. Ole Henriksen - deres sønn - - 11 år. 4. Johanna Henriksdt. - deres datter - - 13 år. 5. Johan Henriksen - deres sønn - - 8 år. 6. Lovise Henriksdt. - deres datter - - 4 år. 7. Nils Raanes - tj.dreng - ugift - 44 år. Brønø 8. Berith Iversdt. - tj.pike - ugift - 45 år. Brønø Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 7 sauer, 5geiter og 1 svin.

          Sørgården - 270b – ved folketellingen 1875.

1. Henrik Hermandsen - gardbruker – leilending – fisker – f:1819. 2. Randine Johannesdt. - hans kone - - f:1825. 3. Ole Henriksen - deres sønn - hjelper foreld. - f:1855. 4. Johan Henriksen - deres sønn - hjelper foreld. - f:1858. 5. Lovise Henriksdt. - deres datter - - f:1861. 6. Hanna Hhenriksdt. - deres datter - - f:1866. 7. Elen Lorentsdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1857.

Ole Kristian Henriksen blir den som overtar Sørgården etter faren. Han gifter seg 1880 med Anna Christophersdt. fra Grøtland. Hun var f:1825, og datter av Christopher Olsen og Berith Anne Johansdt Olderåsen. Ole og Anna får barna: 1. Peter Kristian Olsen - f:1881 - gift – ofiser – bosatt i Mosjøn. 2. Charlotte Berntine Olsen - f:1883 - g.m. Peder Lorentsen Næpsund. 8. Julius Hagen Olsen - f:1884 - g.m. Augusta Johansen Skarhaug Vika. 9. Olette Julianne Olsen - f:1887 10. Oskar Olsen - f:1889 - g.m. Anna Oline Antonsen, 267a Floa. 11. Johan Arnt Lund Olsen f:1892 - død samme år. 12. Johan Angel Olsen f:1894 – g.m. Mary N.Eriksen fra Tilrem. 13. Nils Enok Olsen - f:1896 – g.m. Eva M.Eriksen Tilrem (søstre). 14. Haakon Olsen (Wika) – f:1899 – g.m. Astrid Antonsen Oppgården Vika. 15. Kristian Frits Olsen. - f:1902 – utvandret til U.S.A. 1925.

Ole Henriksen er etter matrikkelen 1886 bruker av Sørgården, Br.no.3.-270b. Skyld i mark og øre : 1,92, i daler ort og skilling 0.3.12. ( 20 m før ).

        Sørgården – Br.n.3.-270b, ved folketellingen 1900. 

1. Ole Hendriksen - fisker – gardbruker – bygselmann - f:1855. 2. Anna Christophersdt. - hans kone - - f:1861. 3. Charlotte Olsen - deres datter - - f:1883. 4. Julius Olsen - deres sønn - fisker - f:1884. 5. Olette Olsen - deres datter - f:1887. 6. Oskar Olsen - deres sønn - f:1889. 7. Johan Olsen - deres sønn - f:1894. 8. Nils Olsen - deres sønn - - f:1896. 9. Haakon Olsen - deres sønn - - f:1899. 10. Kirsten Hermandsdt. - tj.pike – (gammeltante til Ole) - f:1825. 11. Randine Johannesdt. - føderådsenke ( mor til Ole ) - f:1825. 16. Johanna Hansen - arbeiderske – (vanlig bost.:Ulvingen) - f:

Julius Olsen overtar Sørgården etter faren. Han var født 16.juli 1884, gift 1906 med Augusta Johansdt. fra Skarhaugen. Julius Olsen dør 5.juni 1915 – 31 år. Ingen av barna blir på gården. Bror til Julius – Johan Olsen overtar gården etter brorens død. Han var født 21.januar 1894, og gift med Mary Eriksen fra Tilrem. Ekteskapet var barnløst. Johan Olsen Wika døde 9.okt.1955. Kjell Wika overtok gården etter onkelen.

Ved skifte etter Kirsten Hermandsdt.1911.- døde 4.april 1909, 84 år gammel – får en en god oversikt over hennes søsken, og deres etterkommere. Arvinger : 1. Hanna Hermandsdt. - 82 år - søster - Haugesund. 2. Anna Hermandsdt. - død - søster 3. Mathia Filipsdt. - 60 år - barn av Anna - Floa. 4. Karl Filipsen - 56 år - barn av Anna - Ylvingen. 5. Mikal Filipsen - 55 år - barn av Anna - Båtnes. 6. Hans Filipsen - 49 år - barn av Anna - Vika. 7. Anton Filipsen - 46 år - barn av Anna - Bergen. 8. Johan Filipsen - 44 år - barn av Anna - Bergen. 9. Abel Hermandsdt. - død - søster 10. Henrika Henriksdt. - 56 år - barn av Abel - Dybigen. 11. Kathrine Henriksdt. - 53 år - barn av Abel - Båtnes. 12. Hanna Karlsdt - 28 år - datterdatter av Abel - Kjul. 13. Hendrik Hermandsen - død - bror - Vika. 14. Johanna Henriksdt. - 55 år - barn av Henrik - Vika. 15. Ole Henriksen - 54 år - barn av Henrik - Vika. 16. Johan Henriksen - 51 år - barn av Henrik - Svea. 17. Lovise Henriksdt. - 48 år - barn av Henrik - Vika. 18. Hanna Henriksdt. - 40 år - barn av Henrik - Vika. 19. Peder Hermandsen - død - bror 20. Nils Pedersen - 73 år - barn av Peder - Eidem. 21. Nikolina Pedersdt. - 70 år - barn av Peder - Floa. 22. Morthina Pedersdt. - 52 år - barn av Peder - Værøy. 23. Erik Pedersen - død - barn av Peder. 24. Mathilde Eriksdt. - 43 år - barn av Erik - Bødø. 25. Anton Eriksen - 41 år - barn av Erik - Lurøy. 26. Elerine Eriksdt. - 36 år - barn av Erik - Røst. 27. Teodor Eriksen - 24 år - barn av Erik - Floa. 28. Terese Eriksdt. - 21 år - barn av Erik - Floa.

Den som vil vite mer om Sørgårdens etterkommere, kan lese om disse i Albertine Hauglids`bok. ”Innflytter slekter til Vega -----”, side 316.

         ØSTERSTUA - husmannsplass under Sørgården.

1844 gifter Elen Anna Hermandsdt. på Sørgården seg med Philip Hamon Jensen fra Mudvær. Han var f:1821, og sønn av Jens Nilsen og Berith Thomasdt. De får en husmannsplass øst for gården, derav navnet. Philiph og Elen får barna: 1. Marthe Oline Philipsdt. - f:1845 – g.m. Ole K.Enoksen Bindal. 2. Julie Philipsdt. - f:1847 3. Peter Enoch Philipsen - f:1849 – omk. på Balstad 5/4 1870.( 12 mann ) 4. Carl Enoch Philipsen - f:1851 – g.m. Anne P.Arntsdt. Ulving. 5. Katrine Philipsdt. - f:1853 – død 1862. 6. Michael J. Philipsen - f:1854 – g.m. Nikoline Hendriksdt.(gift 2 gang.) 7. Anna K. Philipsdt. - f:1857 – død 1862. 8. Hans Angel Philipsen - f:1860 – g.m. Hansine Arntsdt. Ulving. (overtar) 9. Anton Kr.Philipsen - f:1862 10. Johan Anton Philipsen - f:1865

             Østerstua ved folketellingen 1865.

1. Philip Jensen - husmann med jord - - 43 år. 2. Elen Hermandsdt. - hans kone - - 45 år. 3. Peder Philipsen - deres sønn - tj.dreng - 17 år. 4. Carl Philipsen - deres sønn - - 14 år. 5. Michael Philipsen - deres sønn - - 11 år. 6. Hans Philipsen - deres sønn - - 5 år. 7. Anton Philipsen - deres sønn - - 3 år. 8. Johan Philipsen - deres sønn - - 1 år.

                       Gården hadde 1 ku og en sau.

1872 er det skifte etter Elen A. Hermandsdt. som døde 19.okt.1871.Arvinger: 1. Philiph Jensen - ektemann 2. Marthe Philipsdt. 3. Carl Philipsen 4. Michael Philipsen - 18 år. 5. Hans Philipsen - 12 år. 6. Anton Philipsen - 10 år. 7. Johan Philipsen - 7 år.

   Verge for de umyndige var Andreas Paulsen Floa.

Philip Jensen gifter seg opp igjen 1872 med Elen Johanna Olsdt. Hun var 51 år da de giftet seg, og har etter folketellingen 1875, to barn. Jeg vet ikke om dette stemmer. Om hun var enke vet jeg heller ikke. Hun var f:1823 i Vik sogn Brønø.

          Østerstua ved folketellingen 1875. 

1. Philip Jensen - husmann med jord – fisker - f:1822. 2. Elen Olsdt. - hans kone - f:1823. Vik 3. Hans Philipsen - hans sønn - hjelper faderen - f:1860. 4. Johan Philipsen - hans sønn - - f:1865. 5. Mathea Philipsdt - deres datter – ugift – syerske - f:1856. Vik 6. Anna Thorsdt. - hennes datter - - f:1870. Vik. 7. Martin Edvardsen – hennes sønn - - f:1873. Vik. Her må det trolig være noe som ikke stemmer.

Ellen Johanna Olsdt dør 1892, 70 år gammel.

Philip Jensen gifter seg igjen 1893 med Jone (Jense?) Hanna Kristine Olsdt. fra Vik i Brønø, f:1829.

Hans Angel Philipsen gifter seg 1885 med Hansine Pauline Arntsdt. fra Ulving.

Hun var f:1865, og datter av Arnt Hansen og Elen Danielsdt. De får barna : 1. Harald Normand Hansen - f:1885 – g.m. Anna Olsen fra Flatåsen. 2. Emelie Kathrine Hansen - f:1887 3. Georg Lund Hansen - f:1890 4. Ellen Anna Hansen - f:1893 5. Sigurd Hagen Hansen - f:1896 6. Ester Pauluda Hansen - f:1902

               Østerstua ved folketellingen 1900.  

1. Philip Jensen - husmann med jord – fisker - f:1821. 2. Jense Olsdt. - hans hustru - f:1830. 3. Hans Philipsen - husmann med jord – fisker - f:1860. 4. Hansine Arntsen - hans kone - f:1865. 5. Harald Hansen - deres sønn - f:1885. 6. Grorg Hansen - deres sønn - f:1890. 7. Elen Hansen - deres datter - f:1893. 8. Sigurd Hansen - deres sønn - f:1896.

Harald Normand Hansen blir den som overtar etter faren. Han gifter seg 1907 med Anna Oline Hermandsen fra Flatåsen. Hun var f:1889, og datter av Ole Hermandsen og Anne Pedersdt. Harald og Anna får barna : 1. Halfrid Amalia Hansen - f:1908. 2. Aagot Hansen ( Lillestøl ) - f:1910. 3. Hanna Oline Hansen - f:1912. 4. Gudrun Nilsine Hansen - f:1914. 5. Imgeborg Julie Hansen - f:1916. 6. Paul Hansen - f:1918. 7. Margit Hansen - f:1923. 8. Jorun Hansine Hansen - f:1926.

     VOLLAN (1) – husmannsplass under Sør- og Nordgården.

Nicolai Peder Olsen fra Næpsund gifter seg 1858 med Oline Hendriksdt. fra Brønø. Nicolai Olsen var født på Nedre-Nordgård på Gulsvåg, men voks opp i Næpsund, dit faren; Ole M.Hendrichen flyttet med familien ca.1840.Nicolai var onkel til blant andre Ole Pedersen i Marken, Helmer i Næpsund (far til Nora Lorntsen), og Julianna Pedersdt.i Inder-Brekken. Nicolai og Oline får barna : 1. Lovise Nicolaisdt. – f:1858 i Næpsund – g.m. Mathias Mortensen Hongset. 2. Peder H.Nikolaisen – f:1861 i Næpsund – g.m. Anne E.Jacobsdt. Vegstein. 3. Johan Hagen Nikolaisen – f:1867 på Vika - død 1886. 4. Henriette Nikolaisdt. - f:1872 på Vika

      Vollan – (1) - husmannsplass under folketellingen 1865.

1. Nicolai Olsen - husmann med jord - 29 år (f:1834) 2. Oline Hendriksdt. - hans kone - 30 år (f:1832) 3. Lovise Nikolaisdt. - deres datter - 8 år. 4. Peder Nikolaisen - deres sønn - 4 år

                        Plassen hadde 1 sau. 
        Vollan (1) – husmannsplass ved folketellingen 1875. 

1. Nicolai Olsen - husmann med jord - fisker - f:1834. 2. Oline Hendriksdt. - hans kone - - f:1838.- Vik Brønø. 3. Peder Nikolaisen - deres sønn - - f:1861. 4. Johan Nikolaisen - deres sønn - - f:1867. 5. Henriette Nikolaisdt. - deres datter - - f:1872.

Peder Hendrik Nikolaisen gifter seg 1882 med Anne Emelia Jacobsdt. Fra Vegstein. Hun var f:1862, og datter av Jacob Andersen og Hanna Hansdt. Ingen av foreldrene var fra Vega. Peder og Oline får barna : 1. Charlotte Lovise Pedersdt. - f:1883 på Kolstad. 2. Augustin Julian Pedersen - f:1885 på Vika-g.m.IdaRasmusdt.Vågsodden 3. Johanna Hansine Pedersdt. - f:1887 på Vika. 4. Hanna Jensine Pedersdt. - f:1890 på Vika.

        Vollan (1) – husmannsplass ved folketellingen 1900.

1. Nikolai Olsen - fisker – husmann med jord - f:1834. 2. Oline Hendriksen - hans kone - f:1832. Brønø 3. Peder Nikolaisen – deres sønn – loger. – fisker - f:1861. 4. Anna Jacobsen - hans kone - - f:1862. 5. Augustin Pedersen - deres sønn - - f:1884. 6. Johanna Pedersen - deres datter - - f:1886. 7. Hanna Pedersen - deres datter - - f:1890.

       MOEN – husmannsplass under Sør- og Nordgården.

Halvor Pettersen var tømmermann, og kom til Vega 1858, sammen med konen Sigrid Andersdt., og deres to barn ; Peternelle og Petter. Halvor og Sigrid var begge fra Horg, Støren i Trøndelag, barna var født i Brønø. Peternelle i 1853, og Petter i 1854. På Vega får Halvor og Sigrid barna : 1. Anders Halvorsen - f:1859 på Vika - død 1862 på Sundsvold. 2. Hanna Halvorsdt. - f:1861 på Sunsvold – død 1862 på Sundsvold. 3. Anders Bonsak Halvorsen - f:1864 på Vika 4. Berith Anna Halvorsdt. – f:1866 på Vika – g.m. Uldrik Nicolaisen Næss.

         Moen husmannsplass ved folketellingen 1865. 

1. Halvor Pettersen - husmann med jord – tømmermann - 50 år. 2. Sigrid Andersdt. - hans kone - - 47 år. 3. Petter Halvorsen - deres sønn - - 11 år. 4. Anders Halvorsen - deres sønn - - 2 år. Plassen hadde 3 sauer.


                  NORDGÅRDEN – 270c .
                    Matrikkelskyld – 20m.

Nordgården ble som tidligere nevnt til etter at ”Midtgården” ble delt mellom 1680 og 1691. ”Midtgården” ble 1680 brukt av Torsten, men 1691 var gården delt mellom Peder ( bruker Sørgården ) og Anders Olsen, som bruker Nordgården. Begge var gift med døtre av Torsten. Peder var gift med Brøndel, og Anders var gift med Kirsten Torstensdt. Ved folketellingen 1701 har Anders to gutter (jentene telles ikke) : Ole – 12 år, og Erich – 9 år. Anders Olsen og Kirsten Torstensdt. giftet seg ca.1685. De får minst fire barn : 1. Ole Andersen - f:1689 - død før 1718. 2. Erich Andersen - f:1692 3. Siri Andersdt. - f: ca.1700 5. Kirsten Andersdt. - f:ca.1700 – g.m. Lars Torstensen ca.1720 (overt.gården)

Anders Olsen dør 1718. Skiftet blir holdt 18.mai samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Torstensdt. - hans kone 2. Erich Andersen - sønn 3. Siri Andersdt. - datter 4. Kirsten Andersdt. - datter.

   Ved foretningen var tilstede lensmann N. Nielsen.

Det blir Kirsten Andersdt. som blir på gården. Hun gifter seg ca.1718 med Lars Torstensen – f:ca.1687. De får 1720 sønnen Anders Larsen.

Ved matrikkelen av 1723, er Lars Torstensen bruker av Nordgården – 20m.

Kirsten Andersdt. dør 1739. Skifte blir holdt 2.sept. samme år. Arvinger : 1. Lars Torstensen - enkemann 2. Anders Larsen - sønn - 18 år. Boets midler : 102 – 2 – 0 . Lensmann Christopher Walsøe var tilstede.

                       Helg.sp.no.: 8a – fol 219. 

Lars Torstensen gifter seg opp igjen 1740 med Kirsten Jensdt. fra Kjul. Hun var f:ca.1706, og datter av Jens Pedersen og Ane Eliasdt. på Sør Kjul. Broren Elias Jensen – g.m. Marith Nielsdt.- hadde Jacobsbakken på Eidem. Lars og Kirsten får 1747 sønnen Torsten Larsen.

            Nordgården ved folketellingen 1769.

1. Lars Torstensen - - 82 år gammel. 2. Kirsten Jensdt. - hans kone - 63 år gammel 3. Torsten Larsen - sønn - 22 år gammel. 4. Magli Tørresdt. - tj.pike - 18 år gammel.

Torsten Larsen gifter seg 1771 med Maria Andersdt. fra Igerøy. Hun var f:1738, og datter av Anders Mortensen og Eli Nielsdt. Torsten og Maria får ikke lang tid sammen. Alerede samme år som de giftet seg dør Maria – trolig på barselseng.

2.des.1772 er det skifte etter Maria Andersdt. Arvingene er : 1. Torsten Larsen - enkemann 2. Elen (Eli?) Nielsdt. - mor - g.m. Joen Joensen Igerøy. 3. Niels Andersen - bror - 28 år - hjemme hos stefaren 4. Berith Andersdt. - søster – 26 år.

   Boets midler : 93 –5 – 6 - gj. 68 – 5 – 6 . Helg.sp.no.:12a. fol 354.

Torsten Larsen gifter seg igjen ca.1773 med Inger Margrethe Clausdt. De får barna : 1. Elen Maria Torstensdt. - f:1774 – g.m. Haagen Nielsen Mudvær. 2. Berith Torstensdt. - f:1779 3. Christen Torstensen - f:ca.1780 - død 1800 4. Johannes Torstensen - f:1781

Inger Margrethe Clausdt. dør 1793. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Torsten Larsen - enkemann 2. Christen Torstensen - sønn - 17 år. 3. Johannes Torstensen - sønn - 12 år. 4. Elen Maria Torstensdt. - datter - 20 år. 5. Berith Kristina Torstensdt. - datter - 14 år.

Torsten Larsen gifter seg igjen 1794 med enken etter Ravald Pedersen - Signe Paulsdt. i Mudvær, og flyttet dit. Signe var født 1755, og datter av Paul Johannesen og Ingebor Danielsen Ulving. Jeg tar med gården til Torsten Larsen i Mudvær ved folketellingen 1801. Torsten er holdamann på gården med konen Signe, og deres datter Ericha på 5 år Datteren Elen Maria Torstensdt. har giftet seg 1796 med Haagen Nielsen, og de er det nå som står som brukere. De her en sønn ; Niels Haagensen – 3 år.

   Nordgården - 270c, blir overtatt av lensmann Morten P. Sommer. 

Morten Prtersen Sømmer, f:1762, er gift med Abel Margrethe Gyth. Han var lensmann på Vega fra 1790, til 1843. Morten og Abel får barna : 1. Elen Mortensdt. Sommer – f:1787 – død 1845 i Namdalen – gift to gang. 2. John Mortensen Sommer – f:1790 – g.m. Abrigale Nielsdt.Jæger Finnes. 3. Alexander Mortensen Sommer – f:1791 – g.m. Elen M.Knudsdt. Kjul. 4. Else Mortensdt Sommer – f:1794 5. Nicoline Mortensdt. Sommer – f:1795 – g.m. Dines Dinesen Grimsøy. 6. Antonette Mortensdt. Sommer – f:1798 – g.m. Peder Johannesen Næss.

           Nordgården ved folketellingen 1801.

1. Morten Sommer - bonde og gardbeboer - lensmann - 39 år. 2. Abel Jyth - hans kone - - 47 år. 3. John Løhrøe Sommer - deres sønn - - 11 år. 4. Alexander Sommer - deres sønn - - 10 år. 5. Elen Maria Sommer - deres datter - - 14 år. 6. Nicoline Sommer - deres datter - - 6 år. 7. Antinetta Wilhelmine Sommer - deres datter - - 4 år. 8. Kirsten Nielsdt. - tj.pike - enke etter 1.ekt. - 82 år. 9. Ingebor Joensdt. - tj.pike - enke etter 1.ekt. - 55 år. 10. Berith Olsdt. - tj.pike - ugift - - 40 år. 11. Ane Isachsdt. - tj.pike - ugift - - - 25 år.

Abel(Abelona) M.Sommer- født Gydt - dør 1818. Skifte samme år. Arvinger : 1. Morten Sommer - ektefelle 2. John Lore Sommer - gift på Kjul. 3. Alexander Johannes Sommer - 27 år – hjemme. 8. Elen Maria Sommer - g.m. Jens Pedersen Ramstad i Nummedalen. 9. Nicoline Paus Sommer - 23 år - hjemmme. 10. Antonette Sommer g.m. Peder Johannesen Næss.

Alexander Sommer blir den som overtar Nordgården etter faren. Han gifter seg 1823 med Elen Maria Knudsdt. Fra Kjul. Hun var f:1807, og datter av Knud Nielsen og Michela Olsdt. Alexander og Elen Maria får barna : 1. Abel Alexandersdt. Sommer - f:1824 - død 1827. 2. Morten Alex. Sommer - f:1826 – g.m. Aleth Larsdt.Eidem – overt.gården 3. Abel Alex.dt. Sommer - f:1829 4. Else Alex.dt. Sommer - f:1832 – g.m. Johan C.Larsen Jacobsbak. Eidem. 5. Alexander Alex. Sommer – f:1835 – g.m. Johanna Olsdt. Bremstein. 6. Andreas Alex. Sommer – f:1838 – g.m. Berith Arntsdt. Bodde: Øv.st.Eidem 7. Oline Ericha Alex.dt.Sommer – f:1840 – døde ugift etter 1900 8. Christian Aleex.Sommer – f:1843 – g.m. Johanna Bertelsdt. Lillehaug. Eid. 9. Nikoline Alex.dt.Sommer – f:1846 – g.m.Ole Saul Andreasen Floa.

Alexander M. Sommer er etter matrik.1838 bruker av Nordgården 270c – 20m. Morten Alexandersen blir den som overtar gården.Han gifter seg 1861 med Aleth Johanna Larsdt. fra Jacobsbakken på Eidem. Hun var f:1839, og datter av Lars Lohansen og Ane Martha Dinesdt. Morteen og Aleth får barna : 1. Lovise Mortensdt. - f:1862 - død 1862. 2. Lorents Mortensen – f:1863 – g.m. Peternelle Svendsdt.Søla. Handelsmann. 3. Alexander Mortensen - f:1866 4. Hanna Jørgine Mortensdt. – f:1869 - død 1898. 5. Anne Margrethe Mortensdt. – f:1872 6. Marianna Mortensdt. - f:1874 - død 1882. 7. Halfdan Ludvig Mortensen - f:1877

               Nordgården ved folketellingen 1865.

1. Morten Alexandersen - gardruker – leilending - - 38 år. 2. Aleth Larsdt. - hans kone - - 27 år. 3. Lorents Mortensen - deres sønn - - - 2 år. 4. Olina Alexanderdt. - tj.pike - ugift - - 25 år. 5. Susanna Pedersdt. - deres fosterbarn - - 11 år. 6. Alexander Sommer - kårmann - - - 77 år. 7. Elen Knudsdt. - hans kone - - - 62 år. 8. Christian Alexandersen – deres sønn – tj.dreng - - 22 år. 9. Andreas Alexandersen - deres sønn – selvfosterkarl - 27 år. Gården hadde : 1 hest, 8 kyr, 10 sauer, 5geiter og 1 svin.

              Nordgården ved folketellingen 1875.

1. Morten Alexandersen - gardbruker - leilending - fisker - f:1826. 2. Aleth Johanna Larsdt. - hans kone - - f:1841. 3. Lorents Mortensen - deres sønn - - f:1863. 4. Alexander Mortensen - deres sønn - - f:1865. 5. Hanna Mortensdt. - deres datter - - f:1869. 6. Anne Mortensdt. - deres datter - - f:1871. 7. Marianna Mortensdt. - deres datter - - f:1874. 8. Oline Alexanderdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1843. 9. Elen M. Knudsdt. - mor til Morten – kårkone - enke - f:1802.

Morten Alexandersen er etter matrikkelen 1886 bruker av Nordgården 270c – Br.no.: 4. Skyld i mark og øre : 2,15. – i daler, ort og skilling: 0.3.12. Hvorfor Morten Alexandersen står som bruker avgården 1886, vet ikke jeg, all den tid han døde 1880. Enken Aleth Larsdt. driver gården ved hjelp av barna.

!881 er det skifte etter Morten Alexandersen som døde 8.aug.1880. Arvinger : 1. Aleth Larsdt. - ektefelle 2. Lorents Anton Mortensen - sønn - 18 år. 3. Alexander Evert Mortensen - sønn - 14 år. 4. Hanna Jørgine Mortensdt. - datter - 11 år. 5. Anne Margrethe Mortensdt. - datter - 9 år. 6. Marianna Dorthea Mortensdt. - datter - 6 år. 7. Halfdan Ludvig Mortensen - sønn - 3 år.

     Verge for barna : Daniel Olsen Vika. 
         Nordgården – 270c, Br.no.4 - ved folketellingen 1900.

1. Aleth Larsdt. - gardbruker- og bygselenke - - f:1839. 2. Alexsander Mortensen - sønn - ugift - fisker - f:1866. 3. Halvthan Mortensen - sønn - ugift - fisker - f:1877. 4. Anne Mortensen - datter – ugift - tj.pike - f:1872. 5. Oline Alexanderdt. - ugift - tj.pike - f:1840.

På side 416 i Albertine Hauglids`bok skriver hun om Morten Alexander Sommers barn, men overser helt Alexander Mortensen – f:1866. Hvorfor kan en jo lure på, all den tid han er med i folketellingene for gården både 1875 og 1900.

Etter matrikkelen 1907, er firmaet P.Tønder blit eier av Norgården – Br.no.4. Skyld i mark og øre : 2,15 – samme som 1886.