Ljønes bruk 1

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Jacob Andreas Olsen fikk skjøte hos sin mor Bothild Mikkelsdatter på eiendommen. Både skjøte og "Kaarforskrivelse" er utstedt den 11/10-1851. Ifølge skjøtet har han betalt sin mor 150 Spesiedaler, i tillegg gav han følgende

Kaarforskrivelse

Jeg underskrevne Jacob Olsen Liønæs som ifølge Skjøde af idag er bleven Eier af Gaardparten Liønæs, Matr. No. 51/5 LNr. 9 af gammel Skyld 1 1/2 Vog, og ny Ditto 1 Daler 1 Ort 4 Skilling, Beliggende i Skjerstad Prestegjeld - Forbinder mig Herved til at af denne Gaardpart at svare min Moder Botil Mikkelsdatter For Hendes Livstid Følgende Kaar aarlig Betaling, saa :

1. Fonødent Huusrum for Kaartagersken selv og hendes Eiendele i Fællesskab med Oppsidderne.
2. Beqvem Jord med Fornøden Gjødsel til Udsæd af 1/2 - en Halv - Tønde Byg, 1/2 - en Halv - Skjæppe Rug og 1/4 - en Fjerdedels - Tønde Poteter.
3. Foder og Rygt Hele Aaret igjennem for 1 - een - Koe og 3 -tre- Smaafæe.
4. Fornødent Brænde.
5. Fri Rygt og Pleie i Sygdomstilfælde og Alderdomssvaghed.

Det med Kaarets Drift forbundne Arbeide paahviler Gaardpartens Oppsidder . -------

Foranstaaende Kaar der Bliver paahvilende ovennevnte Gaardpart som en reel Heftelse, i Hvis Eie eller Besiddelse denne end maatte komme, er anslaaet til en aarlig Værdi af 12 -tolv- Spesiedalere, hvortil er taget Hensyn ved Forbrugen af det stemplede Papir til det mig idag paa Gaardparten meddeelte Skjøde, Hvis aarsag nærværende Forskrift er udfærdiget paa Ustemplet Papir . - -

Til Stædfæstelse under min Haand.

Liønæs den 11 October 1851.

Til Vitterlighed - Jacob Olsen, Pær Pærsen Qvigstad, Andreas Olsen Ljønes

( Alle Underskrifter er egenhendige.)


Såvidt en kjenner til drev Jakob Olsen eiendommen til sin død i 1893, senere har nok konen stått som eier av fellesboet til hun døde i 1899.


Fra en utskiftning på Ljønes den 7 juni 1899 kan refereres:

"Petter Jakobsen og Jens Jakobsen forlangte derefter at faa sin eiendom GaardsNo. 5, BrugsNo. 1 i Ljønes af Skyld M.2,76 delt og skyldsat.

Man fremlagde en Kjøbekontrakt ifølge hvilken Maren Pedersdatter - Jakob Olsens Enke og Børn havde solgt og afhændet til Jens Jakobsen 1/3 og Petter Jakobsen 2/3 af Bemældte Eiendom imod, at der svares Enken Maren Pedersdatter Føderaad: Jens Jakobsen skaffer Foder og Røgt til to Sauer og deres Lam, 3 Hektoliter Poteter, 66 Kilogram Mel, et Aar Bygmel og det andet Aar Rugmel samt 1 Favn Ved.

Af Petter Jakobsen svares Foder og Røgt til en Ko, 6 Hektoliter Poteter, 134 Kilogram Mel, Halvparten Rug og Halvparten Byg, samt eget Kakkelovnsværelse, frit Brændsel ophugget og indbaaret, samt Røgt og Pleie i Sygdoms og Alderdomsdage.-"

"Skylddelingen foregik saaledes:

Br.No. 1 "Utne" Petter Jakobsen 2/3 Skyld M. 1,84 Br.No. 13 "Bredvold" Jens Jakobsen . . .1/3 "" " 0,92

Fr. Theting, Peder Isaksen , Jakob Olsen Vesterlid."


Der finnes en kontrakt datert 28 okt. 1903 hvor Jens Johan Jakobsen "Overdrager min gaard paa Ljønes - kaldet Breivoll, gaards. nr. 5, br.nr.13 af skyld M 0,93 beliggende i Skjerstad thinglag for en kjøbesum af kr.553,29." til Bernhard Mikal Jakobsen. Denne kontrakt sees ikke å være blitt tinglyst.


Der foreligger imidlertid skifteskjøte fra samtlige arvinger etter Jakob Olsen: Jens, Ole, Johan, Peter, Karl og Ingeborg på 1/3 av br.nr. 1 som har fått br.nr.13 og kalles Bredvold, til Bernhart Mikal Jakobsen. Dette er skrevet 2 januar 1904, og tinglest 1/2-1904. Petter Jakobsen beholdt da de resterende to tredjedeler og som beholdt brnr. 1.


Den 7 okt. 1903 ble brnr. 1 skylddelt mellom Petter Jakobsen og broren Karl Jakobsen med en halvdel hver. Petter Jakobsen beholdt fremdeles brnr. 1, og Skyld Mark 0,92, og Karl Jakobsens del fikk brnr. 14, Skyld Mark 0,92 og bruksnavn Nyvold.

Hovedbruket br.nr.1 Ljønes var dermed delt i 3 like parter:

Br.nr. 1 Utne eier Peter Sandberg Jakobsen.
Br.nr. 13 Bredvold eier Bernhard Mikal Jakobsen.
Br.nr. 14 Nyvold eier Karl Johan Jakobsen.