5 Grimsøy

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

GRIMSØY


Matrikkelskyld : 1 wog.

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) - før 1836.
1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling - etter 1836.
1 skyldmark = 100 øre - etter 1886.

1610. Skattemanntall.

Lauritz - leilending.
Alf - leilending.

1641. Skattemanntall.

Aren - ½ daler.
Guttorm - 1½ ort.

1653. Skattemanntall / matrikkel.

Aren - ½ w.
Guttorm - ½ w.
Fulldreng Peder betaler 1½ daler.

Til sammen betaler de ½ daler. Bache kloster eier og bygger.

1661. Jordbok.

Rønuold - ½ w.
Guttorm - ½ w.

Bache kloster eier og bygger.

1665. Folketelling / jordbok.

Guttorm - 55 år - ½ w - sønn : Oluf Guttormsen - 15 år - tj. dreng : Povel Nielsen - 24 år.
Rauall - 45 år - ½ w.

1680. Jordbok / skatt.

Rafuald - ½ w - 1 ort - 6 skil.
Ole Guttormsen - ½ w - 1 ort - 6 skil.

1691. Jordbok.

Ravel - 1 p - 12 m.
Ole - 1 p - 12 m.

Bache kloster eier.

1701. Folketelling.

Morten Christophersen - 30 år - drenger : Mathias Hendrichsen - 15 år. Peder Pedersen - 34 år.
Ole Guttormsen - 46 år - sønner : Niels - Lars - 14 år Ravald - 2 år.

1710. Salg.
Jeg ; Peter Høyer - Proprietarius til Bache Closters gods - selger og skjøter med min kjære hustrus samtykke, til velaktbare og fornemme mann, Monsr. Hans Pettersøn Leth, - tvende mine odelsgårder av Bache klosters gods, nemlig Grimsøe - 1 vog med bøxel og landbohold, og Bøe - 1 vog med bøxel og landbohold, - for 150 Rdl.
Trondheim 20/5 - 1710. Peter Høyer ( L. S. )


1723. Matrikkel.

Morten Christophersen - 1 p - 12 m.
Ole Guttormsen - 1 p - 12 m.

1755. Fredning av øyer under Grimsøy / oppsittere :

Elias Knudsen.
Peder Ravaldsen.
Paul Pedersen.

1769. Folketelling.

Elias Knudsen - bonde - 55 år.
Else Dorthea Erichsdt. - hans kone - 32 år.
Ole Olsen - 7 år.
Peder Ravaldsen - bonde - 48 år.
Berith Pedersdt. - hans kone - 36 år.
Ravald Pedersen - - 17 år.
Peder Pedersen - - 2 år.
Synøve Pedersdt. - - 7 år.
Elen Pedersdt. - - 9 år.
Kirsten Ravaldsdt. - - 47 år.
Paul Pedersen - bonde - 46 år.
Kirsten Danielsdt. - hans kone - 47 år.
Hendrich Jensen - - 22 år.
Daniel Jensen - - 19 år.
Maren Paulsdt. - - 15 år.
Pernille Paulsdt. - - 9 år.
Jens Paulsen - - 5 år.


Det er litt vanskelig å si hvilken gård en skal begynne med, men jeg velger å ta gården som Morten Christophersen bruke 1701 først. Den som hadde gården 1691 var Rafael, og han hadde trolig vært bruker siden ca.1660. ( Navnet Rafael er blitt skrevet på mange måter, men det er trolig samme person en snakker om ).

           Gården til Morten Christophersen.  

Morten Christophersen giftet seg trolig med enken etter Rafael, som hadde gården før han, men hun har trolig dødd etter kort tid, for ca.1703 gifter han seg med Ane Christensdt. ( trolig datter av Christen Bendiktsen, Skjærvær ).

                 Morten og Ane får barna :   

1. Elen Mortensdt. - f:1704 - gift 1738 med Jens Hendrichsen fra Svinhaugen, Holand. Bodde i Grimsøy. 2. Guro Mortensdt. - f:1706 3. Berith Mortensdt. - f:1709

Ane Christensdt. dør 1711. Skiftet blir holdt 25. juni samme år. Arvingene er : 1. Morten Christophersen - hennes mann. 2. Elen Mortensdt. - deres datter - 7 år. 3. Guro Mortensdt. - deres datter - 5 år. 4. Berith Mortensdt. - deres datter - 2 år. Boets besetning : 9 melkekyr, 2 kviger, 1 okse, 2 sauer med lam, 1 vær, 2 geiter, 1 bukk, 1 liten unghest, 1 liten kvige, 1 kalv og en gammel kvige. Boet eide en del sølvtøy, hvorav en del var merket : T.E.(C?).S., K.A.D.F. og A.R.B. Boets midler : 118 rdr. + avdødes klær - 12 rdr.

                                      Helg. spk. No.3a. - fol. 105. 

Morten Christophersen giftet seg igjen med Else Jensdt.. Hvem hun var vet jeg ikke med sikkerhet.

Else Jensdt. dør 1724, og skiftet blir holdt 17. Juni samme år. Arvingene er mannen Morten Christophersen, samt sterboets kreditorer. Lensmann Niels Nielsen Tofte møtte, samt Erich Eliasen Kolstad og Lars Olsen Svea. De to siste var vurderingsmenn. Under utredningen nevnes først arvingene i boet, nemlig Elen, Guro og Berith Mortensdt., som hver arvet etter sin mor ( Ane Christensdt.) 16 - 03 - 02. Deres formynder var Christen Nielsen Schille ( deres bestefar? ). Boets midler : 83 - 01 - 08.

                                      Helg. spk. No. 5b. - fol 405.

Her blir det en del vansker. Av skiftet går det ikke frem om Morten og Else har barn sammen - kanskje drar kreditorene av med deres part - men da Morten dør 1740, er det med to ukjente døtre - Anne og Else - som ikke er med i tidligere skifter. Det er nærliggende å tro at disse er døtre av Morten og Else. Det vanlige var at mannen kalte opp den første datteren etter sin forrige konen ( som hette Ane ), og den neste var muligens oppkalt etter moren - som kanskje døde under, eller etter fødselen.

Morten Christophersen gifter seg igjen 1725 med Elen Knudsdt.. Hun var f: ca.1678, men hvem hun var vet jeg ikke. De har heller ingen barn sammen da hun var nærmere 50 år da de giftet seg.

Morten Christophersen dør 1740 - 70 år gammel. Skiftet blir holdt 12.desember samme år. Arvingene er : 1. Elen Knudsdt. - hans kone. 2. Elen Mortensdt. - hans datter fra 1.ekt. - gift med Jens Hendrichsen. 3. Berith Mortensdt. - hans datter fra 1.ekt. - gift. 4. Anne Mortensdt. - hans datter - gift. 5. Else Mortensdt. - hans datter - ugift.

     Verge for Else Mortensdt. : svogeren Jens Hendrichen, Grimsøy. 

Boets midler : 65 - 04 - 06.

                                       Helg. spk. No. 8b. - fol. 445. 

Elen Knudsdt. gifter seg igjen 1741 med Elias Knudsen fra Ner-Vegstein. Han var f:1717, og sønn av Knud Eliasen og Berith Olsdt. Elias var således bare 24 år da han ble gift med Elen, som da var blitt 63 år gammel.

Else Mortensdt. dør 1757. Ikke skifte å finne.

Elen Knudsdt. dør 1764 - 86 ¾ år gammel. Ikke skifte å finne.

Elias Knudsen gifter seg igjen 1765 med Else Erichsdt. Schytte. Hun var f:1736, og datter av Erich Erichsen Schytte og Gjertrud Olsdt. Juul, i Oppgården, Vika.

                 Gården ved folketellingen 1769. 

1. Elias Knudsen - bonde / leilending - 55 år. 2. Else Dorthea Erichsdt. - hans kone - 32 år. 3. Ole Olsen - 7 år.

Elias og Else Dorthea får 1771 sønnen Erich Schytte Eliasen, som ser ut til å bli deres eneste barn. Kan ikke finne mer om familien.

De som overtar gården etter Elias Knudsen og Else Erichsdt., ser ut til å bli Michel Andersen og Randine Joensdt.

             Michel og Randine får barna : 

1. Anders Michelsen - f:1775 - omkom på sjøen 1793 - 18 år. 2. Anna Johanna Michelsdt. - f:1778 3. Sophia Maria Michelsdt. - f:1782 - gift 1801 med Ole Oddesen, Sundsvold - hvor de også bodde. 4. Hendricha Michelsdt. - f:1785 - gift 1807 med John Carl Olsen fra Rørøy. Ble brukere av br.nr. 4. på Øver-Næss ( ”Salamongården”). 5. Peder Michelsen - f:1788 6. Berith Maria Michelsdt. - f:1792 - gift 1813 med Nils Pedersen fra Brandsviken. Bodde i Kjelkedalen ( huset står kanskje der enda ).

Michel Andersen og sønnen Anders omkommer 2. juledag 1793 på havet. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Randine Joensdt. - hans kone 2. Peder Michelsen - sønn - 6 år - verge : skipper Elias Larsen Vegstein. 3. Anna Johanna Michelsdt. - datter - 16 år - verge : svoger Hans Christian Ingebrigtsen, Aunet. 4. Sophia Maria Michelsdt. - datter - 11 år - verge : svoger Hans Christian Ingebrigtsen, Aunet. 5. Hendricha Michelsdt. - datter - 8 år - verge : svoger Hans Christian Ingebrigtsen, Aunet. 6. Berith Maria Michelsdt. - datter - 2 år - verge : svoger Hans Christian Ingebrigtsen, Aunet.

Randine Joensdt. gifter seg igjen 1795 med Johannes Larsen. De har ingen barn sammen, og 1797 dør Johannes - 54 år gammel. Skifte blir holdt 8.sep. samme år. Arvingene er : 1. Randine Joensdt. - hans kone. 2. Christen Larsen - hans bror - 56 år - Hilstad. 3. Maria Larsdt. - hans søster - gift med Brynild Jacobsen, Opsjøn. 4. Wevige Larsdt. - hans søster - gift med Ole Olsen, Salhus. 5. Marith Larsdt. - hans søster - gift med Joen Knudsen, Graven. 6. Berith Larsdt. - hans søster - gift med Torsten Hermandsen, Salbuen. 7. Siri Larsdt. - hans søster - død. 8. Boletta Hansdt. - barn av Siri. 9. Klara Hansdt. - barn av Siri. Boets midler, som bestod av diverse løsøre utgjorde : 218 - 02 - 04 – 45 - 04 - 09.

                   Helg. spk. No. 20a. - fol. 118.½. 

Randine Joensdt. gifter seg igjen for tredje gang 1799 med enkemannen Christen Larsen fra Skogsholmen - f: ca.1770. Hva kona het vet jeg ikke, men han hadde med seg datteren Ane Christensdt. på 4 år.

               Gården ved folketellingen 1801.  

1. Christen Larsen - leilending - 2.ekt. - 30 år. 2. Randine Joensdt. - hans kone - 3.ekt. - 49 år. 3. Ane Christensdt. - hans datter fra 1.ekt. - 6 år. 4. Peder Michelsen - hennes sønn - 11 år. 5. Anna Michelsdt. - hennes datter - ugift - 23 år. 6. Hendricha Michelsdt. - hennes datter - 14 år. 7. Berith Michelsdt. - hennes datter - 9 år.

Christen Larsen betalte 3 daler, da sølvskatten ble utskrevet 1816.

Randine Joensdt. dør 1825 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Christen Larsen - hennes mann. 2. Peder Michelsen - hennes sønn - 37 år. 3. Anna Michelsdt. - hennes datter - gift, og bor i Orkdalen. 4. Sophia Michelsdt. - hennes datter - gift med Ole Oddesen, Sundsvold. 5. Hendricha Michelsdt. - hennes datter - gift med John Olsen, Næss. 6. Berith Michelsdt. - hennes datter - gift med Nils Pedersen, Kjelkedalen.

Ane Christensdt. ( Christen Larsens datter fra 1.ekt.) gifter seg 1825 med Erich Martinus Haagensen fra Viksås. Han var f:1791, og sønn av Haagen Maren Erichsdt. på Nergården.

                   Erich og Ane får barna : 

1. Benjamin Rasmus Erichsen - f:1826 - døde etter 6 uker. 2. Morten Erichsen - f:1829 - gift 1860 med Hendrika Johansdt. fra Brandsviken. Hadde gården som Harald Risbakk hadde. 3. Elen Hendrika Erichsdt. - f:1831 4. Rasmus Johan Erichsen - f:1834 - døde etter 8 dager. 5. Petter Rasmus Erichsen - f:1836 - gift 1861 med Maria Olsdt. fra Kjul. Ble brukere av gården Flåget på Holand. 6. Karen Randine Erichsdt. - f:1843

Etter et panteboken av 1831, er Erich Haagensen bruker av gården - 259aa. ( de andre brukerne av gårdene i Grimsøyen er : Erich Erichsen - 259 ab., og Dines Dinesen - 259b.)

Etter matrikkelen 1836, er Erich Haagensen bruker av Grimsøy - 259a. Matrikkelskyld gammel : 18 mark, ny : 2 ort - 23 skill.

Christen Larsen dør som holdsmann 1841 - 71 år gammel ( står 81 ). Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er. 1. Elen Christensdt. - datter - død - var gift med Hans Nicolai Jacobsen, Kilvær. 2. Jacob Christian Hansen - barn av Elen - hos stemoren i Kilvær. 3. Hanna Kristine Hansdt. - barn av Elen - hos stemoren i Kilvær. 4. Ane Christensdt. - datter - gift med Erich Haagensen, Grimsøy.

1844 er det skifte etter Erich Haagensen. Kan ikke se han er oppført død i kirkeboken. Arvingene er : 1. Ane Christensdt. - hans kone. 2. Morten Erichsen - deres sønn - 14 år. 3. Petter Erichsen - deres sønn - 9 år. 4. Elen Erichsdt. - deres datter - 13 år. 5. Karen Erichsdt. - deres datter - 1 år.

Erich Thomasen blir den som overtar gården etter at Erich Haagensen døde. Han var f:1814, og sønn av Thomas Olsen og Johanna Johnsdt. i Vardneset. Ble 1844 gift med Kirsten Maria Johnsdt. fra Tjøtta, og får 15.mai 1845 byksel på 259a., mot kår til enken etter Erich Haagensen - Ane Christensdt.

                  Erich og Kirsten får barna : 

1. Edvard Christian Erichsen - f:1845 - gift 1879 med Laura Fredriksdt. fra Foldereid. 2. Peder Christian Erichsen - f:1847 - gift 1874 med Randine Rasmusen fra Burøyen. Bodde i Leirvika i Grimsøyen. 3. Anton Kristian Erichsen - f:1849 - gift 1872 med Justine ( Thea ) Larsdt.. Bodde i Sykleiva i Grimsøyen ( huset faren hadde ). 4. Abel Tobia Erichsdt. - f:1851 - gift 1875 med Peder Hansen i Jedderviken , Igerøy. 5. Johanna Kathrine Erichsdt. - f:1853 - gift 1878 med Aleksander Nielsen fra Nergården, Bø. Bodde i Ulvingen. 6. Elen Anna Erichsdt. - f:1856 - døde 1907 - 51 år. 7. Nils Tobias Erichsen - f:1859 8. Karen Anna Erichsdt. - f:1863 - gift 1885 med Fredrik Benjaminsen i Flatåsen, hvor de også bodde.

           Grimsøy - 259a., ved folketellingen 1865. 

1. Erich Thomasen - gårdbruker / leilending - 52 år. 2. Kirsten Johnsdt. - hans kone - 47 år. 3. Edvard Eriksen - deres sønn - tj.dreng - ugift - 21 år. 4. Peder Eriksen - deres sønn - tj.dreng - 19 år. 5. Anton Eriksen - deres sønn - tj.dreng - 17 år. 6. Nils Eriksen - deres sønn - tj.dreng - 7 år. 7. Abel Eriksdt. - deres datter - 15 år. 8. Johanna Eriksdt. - deres datter - 13 år. 9. Elen Eriksdt. - deres datter - 10 år. 10. Karen Eriksdt. - deres datter - 3 år. Gården hadde : 1 hest 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre og 3 tønner poteter.

Kristian Hansen får 11.juli 1870 ( tingl. 19.mai 1871 ) skjøte på Grimsøy - 259a. Han betaler 150 spesidaler for gården, som har en skyld på 18 mark, og som er bygslet bort til Erich Thomasen.

            Grimsøy - 259a., ved folketellingen 1875. 

1. Erich Thomasen - gårdbruker / leilending - f:1814. 2. Kirsten Johnsdt. - hans kone - f:1819. 3. Edvard Eriksen - deres sønn - tj.dreng - ugift - f:1845. 4. Nils Eriksen - deres sønn - tj.dreng - ugift - f:1859. 5. Johanna Eriksdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1853. 6. Elen Eriksdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1856. 7. Anton Eriksen - deres sønn - losjerende fisker - f:1849. 8. Justine Larsdt. - hans kone - f:1850. 9. Anne Antonsdt. - deres datter - f:1873. Gården hadde : 4 kyr, 16 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.


              Sjåhaugen - br.nr. 1 ( 259aa.).

Ane Margrethe Kristiansdt. gifter seg 1878 med Andreas Andersen fra Steigen. De overtar Grimsøy - 259aa., og bygger hus på Sjåhaugen.

                 Andreas og Ane får barna : 

1. Kristian Sverdrup Andreasen - f:1879 - død 1882 2. Martine Margrete Andreasen - f:1881 3. Andreas Kristian Andreasen - f:1884. 4. Einar Ingolf Andreasen - f:1886 5. Anne Kristine Andreasen - f:1890 6. Elisabeth Kjeldstrup Andreasen - f:1894

Etter matrikkelen 1891, er Andreas Andersen bruker av Grimsøy - 259aa., br.nr.1. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort, revidert : 93 øre.

           Grimsøy - br.nr.1.( 259aa.), ved folketellingen 1900. 

1. Andreas Andersen - fiskehandel / husm. m.jord / skipper - f:1850. 2. Ane Kristiansdt. - hans kone - f:1858. 3. Kristian Andersen - deres sønn - middelskoleelev - f:1884. 4. Martine Andersen - deres datter - husarbeid - ugift - f:1881. 5. Einar Andersen - deres sønn - f:1886. 6. Anne Andersen - deres datter - f:1890. 7. Elisabeth Andersen - deres datter - f:1894. 8. Johanne Lorentsdt. - tj.pike / kokkepike - ugift - f:1872. 9. Bergithe Andreasen - tj.pike / budeie - ugift - f:1840.

No.1 - Andreas Andersen var i Kristiania, og derfor ikke tilstede.

Elisabeth Kjeldstrup Andersen dør av hjernebetennelse 1907 - 13 år gammel.

Etter matrikkelen 1907, er Andreas Andersen bruker av Skjåhaugen, Grimsøy - br.nr. 1. Matrikkelskyld : 93 øre.

8.april 1913 får på den med br.nr.1., sammenføyde gården Sjøkleiven - br.nr.5., for 500 kr.
       Gården til Jens Hendrichsen og Elen Mortensdt.  

Som det går frem av det som er skrevet under gården til Morten Christophersen, ble hans datter Elen ( brukes også Eli ) 1738 gift med Jens Hendrichsen fra Holand. Han var f: ca.1705, og sønn av Hendrich Nielsen og Berith Paulsdt. på Svinhaugen.

Elen Mortensdt. dør 1746 - 42 år gammel. Skiftet blir holdt 3.juni samme år. Arvingene er : 1. Jens Hendrichsen - hennes mann. 2. Else Mortensdt. - hennes søster - ugift. 3. Anne Mortensdt. - hennes søster - ugift. Boets midler : 42 - 04 - 02.

                               Helg. spk. No. 8c. - fol 727½. 

Her er det noe som ikke kan stemme helt. I skiftet etter faren 1740, går det frem at søstrene Anne og Berith er gift, mens Else Mortensdt., som er hennes ½ søster, er ugift. Hennes søster Guro må ha dødd før 1740.

Jens Hendrichsen gifter seg igjen 1746 med Chirsten Danielsen - f: ca 1722, men hvem hun var vet jeg ikke.

              Jens og Chirsten får barna : 

1. Hendrich Jensen - f:1747 2. Daniel Jensen - f:1750 - gift 1779 med Marith Olsdt. fra Ulvingen. Bodde i Mjødgroven i Ulvingen.

Jens Hendrichsen dør 1753 - 48 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Chirsten Danielsdt. - hans kone. 2. Hendrich Jensen - deres sønn - 6 år. 3. Daniel Jensen - deres sønn - 3 år. Moren er formynder for barna så lenge hun er ugift.

Chirsten Danielsdt. giftet seg igjen samme år med Paul Pedersen fra Igerøy. Han var f: ca.1723, og sønn av Peder Pedersen og Berith Pedersdt.

                Paul og Chirsten får barna :

1. Maren Paulsdt. - f:1754 - gift 1781 med Erik Olsen fra Kolstad. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Pernille Paulsdt. - f:1760 3. Jens Paulsen - f:1764 - gift 1807 med Martha Eriksdt. fra Bø.

               Gården ved folketellingen 1769. 

1. Paul Pedersen - bonde / leilending - 46 år. 2. Chirsten Danielsdt. - hans kone - 47 år. 3. Hendrich Jensen - hennes sønn - 22 år. 4. Daniel Jensen - hennes sønn - 19 år. 5. Maren Paulsdt. - deres datter - 15 år. 6. Pernille Paulsdt. - deres datter - 9 år. 7. Jens Paulsen - deres sønn - 5 år.

Maren Paulsdt. gifter seg 1781 med Erik Olsen fra Kolstad. Han var f:1756, og sønn av Ole Sørensen og Elen Haagensdt.

               Erik og Maren får barna : 

1. Erich Eriksen - f:1784 - gift 1816 med Berith Arntsdt. fra Igerøy. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Oline Eriksdt. - f:1788 4. Hendricha Eriksdt. - f:1791 - død 1816. 5. Haagen Eriksen - f:1792 - død 1793.

Paul Pedersen dør 1798 - 80 år.

               Gården ved folketellingen 1801. 

1. Erich Eriksen - bonde / leilending - 1.ekt. - 47 år. 2. Maren Paulsdt. - hans kone - 1.ekt. - 49 år. 3. Erich Eriksen - deres sønn - 16 år. 4. Hendricha Erichsdt. - deres datter - 10 år. 5. Jens Paulsen - dreng ( ½ bror til 2 ) - ugift - 35 år. 6. Chirsten Danielsdt. - mor til 2 og 5 - enke - 73 år.

Chirsten Danielsdt. dør 1802 - 77 år gammel.

Erik Olsen dør 1811 - 52 år. Skiftet blir holdt 1813. Arvingene er : 1. Maren Paulsdt. - hans kone. 2. Erich Eriksen - deres sønn - 26 år. 3. Hendricha Eriksen - deres datter - 23 år. Boets midler og løsøre : 99 - 00 - 04 – gj. 31 - 01 - 13 – skifteomkost. : 13 - 01 - 11 – lensmannens reg. : 00 - 01 - 02 – registreringsvitner : 00 - 01 - 03 = 51 - 03 -12.

                           Helg. spk. No. 29 - fol. 453½.

Da sølvskatten ble innkrevd 1816, betaler gårdsmannsenken Maren Paulsdt. 2 rdr., og Erich Eriksen - som er oppført som dreng - det samme.

Erich Eriksen gifter seg 1816 med Berith Christina Arntsdt. fra Igerøy. Hun var f:1891, og datter av Arnt Nielsen og Inger Hallesdt. på Grindhaugen - 257d.

                Erich og Berith får barna : 

1. Hendricha Erichsdt. - f:1817 2. Hanna Lavina Erichsdt. - f:1820 - gift 1852 med Olaus Larsen fra Nergården på Næss. Deres sønn Hans, ble bruker av ”Einar Næss gården”. 3. Arnt Peder Erichsen - f:1823 - omkom i Lofoten 1840 - 16 år. 4. Peder Morten Erichsen - f:1830 - død 1847 - 17 år 5. Inger Anna Erichsdt. - f:1833 - gift 1858 med Peder Larsen. Bodde i Ulvingen.

Bereth Christianna Arntsdt. dør som bondekone 1839 - 48 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Erich Eriksen - hennes mann. 2. Arnt Erichsen - deres sønn - 15 år. 3. Peder Erichsen - deres sønn - 8 år. 6. Hendricha Erichsdt. - deres datter - 23 år. 7. Hanna Erichsdt. - deres datter - 19 år. 8. Inger Erichsdt. - deres datter - 5 år

Etter panteboken av 1831 er Erich Erichsen bruker av gården - 259ab. ( de andre brukerne av gårdene i Grimsøyen er : Erich Haagensen - 259aa., og Dines Dinesen - 259b.).

Etter matrikkelen 1836, er ikke Erich Erichsen lenger bruker av gården ( 259ab), som nå er slått sammen med Grimsøy - 259b., og brukes av Dines Dinesen. Gården til Dines Dinesen - som før hadde en skyld på 1 pund - 18 mark - har derfor nå fått en matrikkelskyld på 2 pund - 6 mark. ( 1 p.-12 m. + 18 m.).

Gården oppstår som egen gård igjen 1882, etter skiftet etter Kristian Sverdrup Hansen ( død 1873 ) og hans kone Mortina Dinesdt. ( død 1881 ). Gården får navnet : Grimsøyen - Øvre - 259ab,bb./ br.nr.2., og får en matrikkel - skyld på : 1 ort - 23 skill. ( 23 skill fra 159aa., og 1 ort fra 259b.) Det blir datteren Hansine Ulrike ( Kristiansen ) Hansen som overtar denne delen av Grimsøyen.             Grimsøyen - Øvre - 259ab,bb./ br.nr.2.

Etter matrikkelen 1891, er Emelius Evensen bruker av Grimsøy - 259ab.bb., br.nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 23 skill., revidert : 85 øre.

Hansine Hansen gifter seg 1883 med Emelius Evensen fra Åsen i Frosta.

Emelius og Hansine får 1883 sønnen Even Marenius Evensen, som skulle bli deres eneste barn.

              Grimsøy - br.nr. 2., ved folketellingen 1900.

1. Emelius Evensen - gårdbruker / fiskehandler - f:1852. 2. Hansine Evensen - hans kone - f:1860. 3. Even Evensen - deres sønn - f:1884. 4. Stine Olsen - tjenestepike - ugift - f:1884. 5. Albine Antonsen - tjenestepike - f:1887.

Etter matrikkelen 1907, er Emelius Evensen bruker av Grimsøy øvre - br.nr. 2. Matrikkelskyld : 85 øre.

Emelius Evensen dør som gårdbruker 1916 - 64 år gammel ( bukhinnebet.).

Even Evensen får 21.feb.1920, skjøte på halvparten av gården av moren Hansine Evensen ( Hansen ). ( den andre halvparten har han fått som arv for 3500 kr. ) Hansine får kårkontrakt av Even fra samme tid ( 1 - 341 / 342 )

Even M. Evensen gifter seg 1920 med Inga Kristine Andreasen fra Viksås. Hun var f:1900, og datter av Andreas Arntsen og Anne Nilsdt. på ”Holtran”. ( husmannsplass under Nergården - kalles i dag ”Anne Nilstebakken ”).

                 Even og Inga får barna : 

1. Even Evensen - f:1920 2. Eva Ingebjørg Evensen - f:1922

Even Marenius Evensen omkommer på havet 28.des. 1922 -38 år gammel. Han var på hjemvei fra Rørøy da han forliste ved Rørøyhaugen. Det var ganske mye vind denne dagen, og det vart sagt at det så ut til at han hadde forsøkt å lage et seil av en sekk eller lignende, og festet detter på stevnet på færingen med en år eller lignende, og dermed kullseilet. Færingen ble funnet på bunnen sammen med Even ( meg fortalt av Peder Christiansen, Igerøy ).

30.juni 1925, selger enken etter Even Evensen - Inga Evensen - gården til svigermoren Hansine Evensen for 5850 kr. ( 3 - 669 ).

28.mai 1928 får Annas Lillestøl skjøte på Grimsøy - br.nr.2., for 5000 kr. av Hansine Evensen. Hansine får kår på gården av Annas fra samme tid.

                 Gården til Ole Guttormsen.

Ole Guttormsen overtok gården litt før 1680, etter faren, som i lang tid hadde vært bruker av gården. Gården hadde en skyld på 1 p - 12 m, og var således av samme størrelse som nabogården til Morten Christophersen.

      Gården ved folketellingen 1701. 

1. Ole Guttormsen - 46 år - bonde. 2. Niels Olsen - 20 år - hans sønn. 3. Lars Olsen - 14 år - hans sønn. 4. Ravald Olsen - 2 år - hans sønn.

Som en ser av tellingen er kvinnekjønn fraværende. Jeg setter derfor opp en oversikt over de som er utelatt, men årstallene for fødslene er usikre.

Ole Guttormsen giftet seg ca. 1677 med Kirsten Nielsdt.. Hvem hun var vet jeg ikke.

                 Ole og Kirsten får barna : 

1. Anne Olsdt. - f: ca.1675 - gift ca. 1695 med Paul Knudsen på Risbakken, Grøtland - hvor de også bodde ( ”Meiergården”). 2. Niels Olsen - f:1681 - gift ca.1710 med Brynnel Eliasdt. på Sør- Kjul. Hun var datter av Elias Knudsen, som var bruker av hele Sør-Kjul, og en av Vegas rikeste menn. Broren - Knud Eliasen - var bruker av Ner- Vegsten, og hadde en sønn - Elias Knudsen - som 1741 overtok Grimsøy - 259a., etter Morten Christophersen. 3. Lars Olsen - f:1687 - gift ca.1715 med Ane Joensdt., som nesten helt sikkert er datter av Joen Haagensen, som var bruker av gården 1771. 4. Ravald Olsen - f:1699 - gift ca.1722 med Synøve Pedersdt.. De tar over gården til hans foreldre.

Etter matrikkelen 1723, er Ole Guttormsen bruker av gården, som har en matrikkelskyld på 1 pund - 12 mark ( Morten Christophersen er bruker nabogården, som har samme skyld ).

Ole Guttormsen og Chirsten Nielsdt. dør begge 1724. Ole ble 69 år, og konen var vel omtrent like gammel. Skiftet blir holdt 3.juli samme år. Arvingene er : 1. Niels Olsen - deres sønn. 2. Lars Olsen - deres sønn. 3. Ravald Olsen - deres sønn. 4. Anne Olsdt. - deres datter - død. ( bodde på Risbakken ). 5. Knud Paulsen - barn av Anne. 6. Jens Paulsen - barn av Anne. 7. Karen Paulsdt. - barn av Anne - gift med Johannes Andersen, Bø. 8. Kirsten Paulsdt. - barn av Anne. 9. Anne Paulsdt. - barn av Anne. Vurderingsmenn : Erich Ellingsen, Kolstad og Erich Olsen Færset.

                               Helg. spk. No. 6a. - fol.199. 

Her nevnes også en del til i dette skiftet. Det er nor uklart, men jeg tar det med. Etter at nr. 9 er oppført står : ” så også deres halvsøster Mille Ingebrigtsdt., samtlige søskender til moderen og træder i deres salige moders sted ”.

Ravald Olsen gifter seg ca.1722 med Synøve Pedersdt. - f: ca.1700, og datter av Peder Larsen og Telse Svendsdt. på Nordgården, Kolstad. ( se på ).

                  Ravald og Synøve får barna : 

1. Peder Ravaldsen - f: ca.1722 - gift 1751 med Eli Hendrichsdt.. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Kirsten Ravaldsdt. - f:1725 - død 1773 - 48 år. 3. Ole Ravaldsen - f:1729 - gift 1753 med Elen Pedersdt.. Bodde på Hongset, hvor de trolig overtok en del av gården til Peter Hansen Leth.

Ravald Pedersen dør 1749 - 50 år gammel. Skiftet blir holdt 22.april samme år. Arvingene er : 1. Synøve Pedersdt. - hans kone. 2. Peder Ravaldsen - deres sønn - 25 år. 3. Ole Ravaldsen - deres sønn - 19 år. 4. Kirsten Ravaldsdt. - deres datter - 23 år. Boets midler : 46 - 02 - 02.

                      Helg. spk. No.9. - fol 163.

Synøve Pedersdt. dør som enke 1754.

Peder Ravaldsen gifter seg 1751 med Eli Hendrichsdt.

                   Peder og Eli får barna : 

1. Ravald Pedersen - f:1751 - gift 1780 med Signie Paulsdt. Bodde i Mudværet, hvor de var brukere av gården 300a. 2. Elias Pedersen - f:1754 - døde samme år.

Eli Hendrichsdt. døde 1754 ( trolig på barselseng ). Skiftet blir holdt 2.aug. samme år. Arvingene er : 1. Peder Ravaldsen - hennes mann. 2. Ravald Pedersen - deres sønn - 3 ½ år. 3. Elias Pedersen - deres sønn - ½ år. Boets midler : 67 - 00 - 00. Helg. spk. No. 2 - 1754 - fol. - 118.

Peder Ravaldsen gifter seg igjen 1755 med Berith Pedersdt. fra Igerøy. Hun var f:1729, og datter av Peder Pedersen og Berith Pedersdt. i Gården.

                Peder og Berith får barna : 

1. Peder Pedersen - f:1757 - død 1759. 2. Elias Pedersen - f:1759 - død før 1780. 3. Elen Pedersdt. - f:1760 - død før 1780. 4. Synøve Pedersdt. - f:1762 - gift 1791 med Hendrich Olsen., Kolstad. 5. Peternille Pedersdt. - f:1765 - død før 1780 6. Peder Pedersen - f:1766 7. Dines Pedersen - f:1770 - gift 1797 med Anna Martha Andersdt. Bodde på gården. 8. Berith Pedersdt. - f:1774

             Gården ved folketellingen 1769. 

1. Peder Ravaldsen - bonde / leilending - 48 år. 2. Berith Pedersdt. - hans kone - 36 år. 3. Ravald Pedersen - hans sønn fra 1.ekt. - 17 år. 4. Peder Pedersen - deres sønn - 2 år. 5. Synøve Pedersdt. - deres datter - 7 år. 6. Elen Pedersdt. - deres datter - 9 år. 7. Kirsten Ravaldsdt. - søster til nr.1. - ugift - 45 år.

Kirsten Ravaldsdt. Dør 1773 - 48 år gammel.

Peder Ravaldsen dør 1780 - 58 år gammel. Skiftet blir holdt 28.juni samme år. Arvingene er : 1. Berith Pedersdt. - hans kone. 2. Ravald Pedersen - hans sønn fra 1.ekt. - myndig. 3. Peder Pedersen - deres sønn - 12 år. 4. Dines Pedersen - deres sønn - 9 år. 5. Synøve Pedersdt. - deres datter - 18 år. 6. Berith Pedersdt. - deres datter - 6 år. Boets midler : 121 - 02 - 14 – gjeld 47 - 04 - 10.

Berith Pedersdt. gifter seg igjen 1785 med Ingebrigt Olsen fra Kolstad. Han var f:1753, og sønn av Ingebrigt Olsen, Stormyren.

Ingebrigt Olsen får bykselbrev på gården – ½ wog – av Niels Winter 12.mai 1795. ( pantebok No.6. - fol. 188 ).

Dines Pedersen gifter seg 1797 med Anna Martha Andersdt.

               Dines og Anna Martha får barna : 

1. Peder Andreas Dinesen - f:1798 - død 1802 ?. ( ikke med i skifte etter bestemoren 1803 ). 2. Dines Dinesen - f:1800 - gift 1821 med Nicoline Mortensdt. Sommer fra Nordgården på Vika. De overtar gården.

Dines Pedersen dør 1800 - 31 år. Skiftet blir holdt 16.juni på Vika året etter. Arvingene er : 1. Anna Andersdt. - hans kone. ( står Andreasdt.) 2. Peder Dinesen - deres sønn - 3 år. 3. Dines Dinesen - deres sønn - 1 år. Boets midler : 83 - 04 - 10 – gjeld 26 - 05 - 12.

                       Helg. spk. No. 22 - fol. 242.  
                Gården ved folketellingen 1801. 

1. Anna Martha Andersdt. - gårdsmannsenke - 1.ekt. - 25 år. 2. Peder Dinesen - hennes sønn - 3 år. 3. Dines Dinesen - hennes sønn - 1 år. 4. Ingebrigt Thomasen - fosterbarn - 12 år. 5. Maren Arntsdt. - tjenestepike - ugift - 47 år. 6. Ingebrigt Olsen - holdsmann - 1.ekt. - 44 år. 7. Berith Pedersdt. - hans kone - 2.ekt. - 67 år. 8. Paul Ravaldsen - fosterbarn - 15 år. 9. Anne Nielsdt. - fosterbarn - 13 år.

No. 8 - Paul Ravaldsen var f:1786, og sønn av Ravald Pedersen og Signie Paulsdt. i Mudværet. Ravald Pedersen døde 1793.

Berith Pedersdt. dør 1803 - 72 år gammel. Skiftet blir holdt 19.sept. samme år. Arvingene er : 1. Ingebrigt Olsen - hennes mann. 2. Peder Pedersen - hennes sønn - boende på Høyholmen. 3. Dines Pedersen - hennes sønn - død. 4. Dines Dinesen - barn av Dines - 1 år. 5. Synøve Pedersdt. - hennes datter - gift med Hendrich Olsen, Kolstad.

Etter at Dines Pedersen var død giftet enken Anna Martha Andersdt. seg med Lars Nielsen 1801. ( F:1770 på Bø ?)


                 Lars og Anna Martha får barna : 

1. Peter Johan Larsen - f:1803 - gift 1824 med Mortine Mortensdt., fra Sør-Kjul. Bodde ved Nordsjøen, Grimsøy. 2. Bertel Andreas Larsen - f:1806 - død 1813 - 8 år. 3. Anne Bergithe Larsdt. - f:1811 - død før 1848. 4. Niels Benjamin Larsen - f:1813

Lars Nielsen dør 1815 - 48 år. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anna Martha Andersdt. - hans kone. 2. Peder Larsen - deres sønn - 12 år. 3. Niels Larsen - deres sønn - 2 år. 4. Anne Larsdt. - deres datter - 5 år. Verge for barna er moren, med tilsyn av broren Hironimus Andersen, Kolstad.

Da sølvskatten ble utskrevet 1816, er Anna Marthe Andersdt. oppført som gårdsmannsenke, og betaler 6 rdr. Et svært høyt beløp.

Dines Dinesen gifter seg 1821 med Nicoline Mortensdt. Sommer fra Vika. Hun var f:1795, og datter av lensmann Morten Sommer og Abel Margrethe Gydt.

                Dines og Nicoline får barna : 

1. Abel Margrethe Dinesdt. - f:1821 - død 1836 - 16 år. 2. Didrika Dinesdt. - f:1825 - døde etter 9 mnd. 3. Mortina Dinesdt. - f:1828 - gift 1857 med Kristian Sverdrup Hansen. De overtar gården etter hennes foreldre.

Etter matrikkelen 1836, er Dines Dinesen bruker av Grimsøy - 259b. Matrikkelskyld : 2 pund - 6 mark ( Erich Haagensen bruker 259a. - 18 mark ).

Anne Larsdt. får 1848 barn med Hans Nielsen på Bø. ( f:1819, og sønn av Niels Joensen og Johanna Olsdt. på Staulberget ). Anne Larsdt. dør etter fødselen. Arvingen er hennes datter Nicoline Anna Petrine Hansdt. - 2 uker gammel.

Mortina Margrethe Dinesdt. gifter seg 1857 med Kristian Sverdrup Hansen fra Aakvika i Alstahaug. Faren var Hans Danielsen som var bruker av Stortrøen i Rørøy.

                 Kristian og Mortine får barna :   

1. Ane Margrethe Kristiansdt. - f:1858 - gift 1878 med Andreas Andersen fra Steigen. De overtar Grimsøy - 259a. etter Erich Thomasen. 2. Hansine Kristiansdt. - f:1860 - gift 1883 med Emelius Evensen fra Frosta. 3. Ditmar Kristiansen - f:1860 - gift 1881 med Oline Hansen fra Rørøy. Bodde i Grimsøyen.

            Grimsøy - 259b., ved folketellingen 1865. 

1. Kristian Hansen - gårdbruker / leilending - 42 år. ( Hærøy ) 2. Mortine Dinesdt. - hans kone - 37 år. 3. Ane Kristiansdt. - deres datter - 8 år. 4. Hansine Kristiansdt. - deres datter - 6 år. 5. Ditmar Kristiansen - deres sønn - 6 år. 6. Margrethe Olsdt. - tj.pike - ugift - 24 år. ( Buxsnæss ). 7. Mathea Olsdt. - tj.pike - ugift - 19 år. 8. Jacob A. Johansen - losj. kirkesanger - ugift - 30 år. ( Alstahaug ). 9. Martinus Johnsen - losj. fisker - ugift - 33 år. ( Levanger ). Gården hadde : 1 hest, 9 kyr, 14 sauer, 2 geiter og 1 gris, 3 tønner bygg, 1½ tønne havre og 12 tønner poteter.

                   Kårboligen på gården.  

1. Dines Dinesen - kårmann - 64 år. 2. Nicoline Mortensdt. - hans kone - 71 år. 3. Erich Erichsen - kårmann / enkemann - 87 år. Kårfolkene hadde : 3 kyr, 5 sauer og 2 geiter.

Kristian Sverdrup Hansen dør som gårdbruker 1873 - 50 år gammel.

            Grimsøy - 259b., ved folketellingen 1875. 

1. Mortine Hansen - gårdbrukerenke / selveier - f:1828. 2. Ane Kristiansdt. - datter - hj. moren - ugift - f:1858. 3. Hansine Kristiansdt. - datter - f:1860. 4. Ditmar Kristiansen - sønn - f:1860. 5. Anne M. Mortensdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1849 - Frosta. 6. Edvard Johansen - hennes sønn - f:1873. 7. Mikal Johan Larsen - tilreisende fisker - f:1820? - Brøn. 8. Jacob Hansen - losj. fisker / jordarbeider - f:1834 - Sparbu. 9. Anne Martha Olsdt. - hans kone - f:1833 - Frosta. 10. Jakob Jakobsen - losj. fisker fra Haugesund - f:1848. 11. Mathea Olsdt. - hans kone - f:1847. 12. Regine Jakobsdt. - deres datter - f:1875. Gården hadde : 1 hest, 8 kyr, 20 sauer og 1 gris, 2 tønner bygg, 1 tønne havre og 6 tønner poteter.

Mortine Sommer Hansen omkommer 1.apr.1881, sammen med tjenestepiken Drude Lukkasdt., under tangskjæring ( båten rak av for dem ). Mortine ble 53 år gammel ( Drude - 23 år ).

Ditmar Nikolai Andreas Hansen gifter seg 1881 med Oline Hansdt. fra Rørøy. Hun var f:1858, og datter av Hans Larsen og Adrianna Christophersdt.

                Ditmar og Oline får barna : 

1. Hansine Hansen ( Vahl - f:1881 - gift med Emil Vahl 1908 2. Kristian Sverdrup Hansen - f:1883 - 3. Andreas Mørk Hansen - f:1886 -

Etter matrikkelen 1891, er Ditmar Hansen bruker av Grimsøy - 259ba. / br.nr. 3. Matrikkelskyld urevidert : 1 dal. - 2 ort - 21 skill, revidert : 3 mark - 37 øre.

          Grimsøy - br.nr.3. ( 259ba.), ved folketellingen 1900. 

1. Ditmar Hansen - gårdbruker / selveier / fiskehandler - f:1860. 2. Oline Hansdt. - hans kone - f:1858. 3. Kristian Hansen - deres sønn - gårdsarbeid - f:1883. 4. Hansine Hansen - deres datter - lærerinne - ugift - f:1881. 5. Andreas Hansen - deres sønn - f:1885. 6. Pauline Tøgersdt. - tj.pike - ugift - f:1885.

Etter matrikkelen 1907, er Ditmar Hansen bruker av Grimsøy - br.nr. 3. Matrikkelskyld : 2 mark - 37 øre.


          Nordsjøen - husmannsplass under 259b. 

De første som bodde ved Nordsjøen var Peter Johan Larsen og Mortine Christophersdt.. Peter var f:1803, og sønn av Lars Nielsen og Anna Martha Andersdt., som var brukere av Grimsøy - 259b. Mortine var fra Sør-Kjul, og datter av Christopher Christophersen.

                 Peter og Mortine får barna : 

1. Lavina Johanne Petersdt. - f:1825 - Engelsøy. 2. Paul Johan Petersen - f:1827 - Færset - gift 1854 med Anne Nielsdt. fra Igerøy, hvor de også bodde. 3. Christine Pauline Petersdt. - f:1830 - Færset. 4. Evert Johan Petersen - f:1833 - Grimsøy - gift 1865 med Martha Pedersdt. fra Bø. 5. Alethe Johanne Petersdt. - f:1836 - døde ugift 1927 - 91 år. 6. Ole Andreas Petersen - f:1841

          Nordsjøen husmannsplass ved folketellingen 1865. 

1. Peter Larsen - husmann med jord - 62 år. 2. Mortine Christophersdt. - hans kone - 56 år. 3. Ole Petersen - deres sønn - fisker - ugift - 25 år. 4. Alethe Petersdt. - deres datter - syerske - ug. - 29 år. 5. Nicoline Hansdt. - tjenestepike - ugift - 19 år. 6. Evert Petersen - deres sønn - fisker - 33 år. 7. Martha Pedersdt. - hans kone - 22 år. Plassen hadde : 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, 1½ tønne blandet korn, og 3 ½ tønne poteter.

Peter Johan Larsen omkommer på havet 1866 - 63 år gammel.

Arnt Edvard Olsen fra Tjøtta gifter seg 1864 med Aasel Catrine Nielsdt. fra Risbakken. Hun var f:1836, og datter av Niels Pedersen og Gjertrud Olsdt. De bor den første tiden hos hennes foreldre på Risbakken, men overtar etter hvert husmannsplassen Nordsjøen, Grimsøy.

                  Arnt og Aasel får barna : 

1. Peder Henrik Arntsen - f:1862 - Risbakken - til Amerika 1882. 2. Edvard Anton Arntsen - f:1864 - Risbakken - gift 1889 med Olea Pedersdt. fra Ytterhaugen, Bø. Bodde ved Nordsjøen, Grimsøy. 3. Karl Anton Beck Arntsen - f:1867 - Risbakken 4. Ole Adolf Krog Arntsen - f:1870 - Hysværet - gift 1892 med Oline Kristiansdt. fra Flakstad. Bodde i Moskenes - foreldre til Arvid Krog, som 1930 ble gift med Kathrine Knudsen på Floa. 5. Hanna Petrine Arntsdt. - f:1873 - Grimsøy - døde etter 4 mnd.

Aasel Catrine Nielsdt. dør som husmannskone 12.aug. 1873 - 38 år gammel. Skiftet blir holdt 1875. Arvingene er : 1. Arnt Olsen - hennes mann. 2. Peder Henrik Arntsen - 14 år. 3. Edvard Anton Arntsen - 11 år. 4. Karl Anton Arntsen - 8 år. 5. Ole Adolf Arntsen - 5 år.

Etter at moren døde, ble minstegutten Ole Adolf Krog Arntsen, ”satt bort” til søster av Aasel - Peternelle Nielsdt. - på Øver-Næss. Hun var gift med Johan Didrik Johannesen, som var bruker av gården - 288ab. Her finner vi Ole Arntsen oppført som fostersønn ved folketellingen 1875.

Arnt Edvard Olsen gifter seg igjen 1875 med Anna Karoline Arntsdt. fra Strinda.

                Arnt og Anna får barna : 

1. Anna Kathrine Arntsdt. - f:1876 2. Albertine Emelie Arntsdt. - f:1876 - til Søvik 1908. 3. Martin Ricard Arntsen - f:1879 4. Josefine Bergitte Arntsdt. - f:1783 - gift 1906 med Johan Pedersen fra Ytterhaugen på Bø.


           Nordsjøen husmannsplass ved folketellingen 1875. 

1. Arnt Olsen - husmann med jord / fisker - f:1839. 2. Anna Arntsdt. - hans 2. kone - f:1843. 3. Peder Arntsen - hans sønn fra 1.ekt. - f:1861. 4. Edvard Arntsen - hans sønn fra 1.ekt. - f:1864. 5. Albert Arntsen - deres sønn - f:1875. 6. Henriette Børresdt. - hennes datter ( født på Vik ) - f:1866. 7. Mortine Christophersdt. - enke - forsørges av datteren (8) - f:1804. 8. Alethe Petersdt. - hennes datter - sypike - ugift - f:1836. 9. Ole Petersen - hennes sønn - fisker - gift - f:1852. 10. Ragnhild Hansdt. - enke - fors. av sine sønner - f:1811. 11. Martin Arntsen - hennes sønn - skomaker - ugift - f:1845. 12. Helmer Arntsen - hennes sønn - skomaker - ugift - f:1852. 13. Anton Hansen - pleiesønn - forsørges av nr.12 - f:1863. Plassen hadde : 1 ku og 6 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 3 tønner poteter.

No. 3 - Peder Henrik Arntsen reiser til Amerika 1882 ( reiste trolig sammen med Peder Salamon Pedersen fra Knausen på Bø ).

          Nordsjøen husmannsplass ved folketellingen 1900. 

1. Arnt Olsen - husmann med jord / fisker - f:1839. 2. Anna Arntsen - hans kone - f:1843. 3. Albertine Arntsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1876. 4. Martin Arntsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1879. 5. Josefine Arntsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1883. 6. Agnes Antonsen - datter av Albertine - f:1898.

Norman Peder Edvardsen gifter seg 1925 med Borghild Sophie Johansen fra Vallsjøen - f:1902, og datter av Johan Tøgersen og Marianne Bertelsdt.

               Norman og Borghild får barna : 

1. Johan Martin Edvardsen - f:1925 2. Aashild Edvardsen - f:1927 - gift på Nergården, Bø. Død 1998. 3. Karl - f:1929 4. Per - f:1931 5. Bjarne - f:193? - død av blintarmbet. 6. Edvard 7. Oline Dorthea 8. Inger                      Nordsjøen - 2.
              

Edvard Anton Arntsen gifter seg 1889 med Olea Johanna Pedersdt. fra Ytterhaugen på Bø. Hun var f:1868, og datter av Peder Pedersen og Oline Olsdt. De bor den første tiden sammen med hennes foreldre på bø, men flytter til Nordsjøen ca.1895.

                  Edvard og Olea får barna : 

1. Aasel Sofie Edvardsen - f:1890 - Bø - gift 1909 med Arne Pettersen. De overtok Ytterhaugen på Bø etter hennes besteforeldre. 2. Therese Amalie Edvardsen - f:1892 - Bø. 3. Anna Marie Edvardsen - f:1894 - Bø - gift 1923 med Fritjof Fredriksen fra Flatåsen. De overtar plassen etter hennes foreldre. 4. Norman Peder Edvartsen - f:1898 - Nordsjøen, Grimsøy - gift 1925 med Borghild Johansen fra Valsjøen.


         Husmannsplassen til Edvard Arntsen1900. 

1. Edvard Arntsen - husmann med jord / fisker - f:1864. 2. Olea Pedersen - hans kone - f:1868. 3. Terese Edvartsen - deres datter - f:1892. 4. Anna Edvardsen - deres datter - f:1894. 5. Norman Edvardsen - deres sønn - f:1898.

Olea Johanna Pedersen dør 1923 - 55 år gammel ( slag ).
         Sjøkleiven - husmannsplass under 259b.  

Den første som bodde her var Anton Kristian Erichsen. Han var f:1849, og sønn av Erich Thomasen og Kirsten Johnsdt., som var brukere av Grimsøy - 259a. Kristian Hansen, som fra før var bruker av Grimsøy - 259b., kjøpte 1871 også Grimsøy - 259a., og var med det eier også av denne gården. Ingen av barna til Erich Thomasen fik derfor bygsel på gården etter faren, men fikk i stedet husmannsplasser under br.nr.3.

Anton Kristian Erichsen gifter seg 1872 med Justine ( Thea ) Larsdt. fra Tosnes. De bor sammen med hans foreldre ved folketellingen 1875. Erich Thomasen dør som gårdsmann 1884 - 70 år gammel, og det er trolig etter at faren døde at Anton etablerer seg i Sjøkleiven.

                 Anton og Thea får barna : 

1. Ane Amalie Antonsdt. - f:1873 - gift 1898 med Thomas Svendsen fra Nautøyen, Tjøtta - hvor de også bodde. 2. Josefine Kri. Antonsdt. - f:1876 - gift 1906 med Albert Johansen fra Øver-Næss. Bodde ved Haugsjøen, Næss. 3. Ludvig Rikard Antonsen - f:1880 4. Elvine Kon. Antonsdt. - f:1882 - død 1883. 5. Nils Tobias Antonsen - f:1887 - død 1892 ( difteri ).

            Sjøkleiven ved folketellingen 1900. 

1. Anton Erichsen - husmann med jord / fisker - f:1849. 2. Justine Larsen - hans kone - f:1850. 3. Josefine Antonsen - deres datter - syerske - ugift - f:1876. 4. Kirsten Johnsdt. - mor til Anton - kårenke - f:1818. 6. Mortine Aleksandersen - hører til familien - f:1887. 7. Nora Thomasen - barn av Ane Eriksen - f:1897. 8. Nanna Martinsen - barn av Josefine - f:1900.

Anton Kristian Erichsen dør 1907 - 58 år gammel ( mavekreft ).


        Leirvika - husmannsplass under br.nr. 1, 2 og 3. 

De første som bodde i Leirvika var Peder Erichsen og Randine Rasmusdt.

Peder Kristian Erichsen var f:1847, og sønn av Erich Thomasen og Kirsten Johnsdt., som var brukere av Grimsøy - 259a. ( se 259a.). Han giftet seg 1874 med Randine Johanne Rasmusdt. - f:1852, og datter av Rasmus Hendrichsen og Johanna Danielsdt. på Burøyen.

                  Peder og Randine får barna : 

1. Parelius Olaf Pedersen - f:1874 - Grimsøy - død 1886. 2. Emelius Pedersen - f:1876 - Vegstein - død 1886. 3. Olaf Kristian Pedersen - f:1877 - Grimsøy - død 1886. 4. Regine Johanne Pedersdt. - f:1880 5. Emma Karoline Pedersdt. - f:1882 - gift 1906 med Peder Johansen fra Alsta. Reiste til Canada 1908. 6. Nilsine Marie Pedersdt. - f:1885 7. Parelius Olaf Pedersen - f:1888 - gift 1925 med Inga Olsen i Flatåsen, hvor de også bodde ( huset står der ennå ). 8. Peder Rikard Pedersen - f:1890 9. Nora Berntine Pedersdt. - f:1893 - død 1896. 10. Hilda Emelie Pedersdt. - f:1895

Året 1886 blir et fryktelig år for familien. De tre eldste barna - Parelius, Emelius og Olaf - dør alle av skarlagensfeber ( 12, 10 og 9 år gamle ).

           Leirvika ved folketellingen 1900. 

1. Peder Erichsen - husmann med jord / fartøykar - f:1847. 2. Randine Rasmusdt. - hans kone - f:1852. 3. Emma Pedersen - deres datter - ugift - f:1882. 4. Nilsine Pedersen - deres datter - f:1885. 5. Parelius Pedersen - deres sønn - f:1888. 6. Peder Pedersen - deres sønn - f:1890. 7. Hilda Pedersen - deres datter - f:1895.

          Diverse som er vanskelig å plassere. 

1749 er det skifte etter Ingebrigt Joensen på Grimsøyen. Arvingene er : 1. Mille Ingebrigtsdt. - datter - gift - tjener på Sør- Herøy. 2. Siri Ingebrigtsdt. - datter - tj. hos Niels Amundsen, Vegstein.

En av de jeg ikke er sikker på hvor jeg skal plassere er Mathias Eilertsen fra Holand. Han var f:1700, og sønn av Eilert Thronsen på Flåget. Hva moren het vet jeg ikke, men Eilert hadde en yngre bror som het Ravald. Eilert giftet seg 1725 med Dorthe Pedersen fra Kolstad. Hun var datter av Peder Larsen på Nordgården, og således søster til Synøve Pedersdt, som var gift med Ravald Olsen, og brukere av Grimsøy - 259b. Elias og Dorthe får 1725 sønnen Elias Mathisen mens de bor på Holand, og datteren Eli Mathiasdt. 1730, og bor da i Grimsøyen.

Dorthe Pedersdt. dør 1756 ( ingen alder oppgitt, men var trolig minst 10 år eldre enn Elias ). Skiftet blir holdt 12.maes 1758. Arvingene er : 1. Mathias Eilertsen - hennes mann. 2. Eli Mathiasdt. - deres datter - ugift / i tjeneste på gården Sør- Herøy. Boets midler : 38 - 00 - 04.

                                  Helg. spk. No. 1 - fol. 60. 

Det er jo nærliggende å tro at Mathias Eilertsen og Dorthe Pedersdt. bodde hos hennes søster Synøve Pedersen på gården Grimsøy - 259b., men langt fra sikkert, for der var også nær slekt på nabogården. Kan ikke se at Mathias Eilertsen har dødd på Vega, så det er mulig han dro til Herøy til datteren etter at konen døde. ( I avskrift i ett av skiftene står det forresten at hun er gift. Broren Elias må ha dødd før moren. ).

Så er det samme år skifte på Grimsøyen etter Berit Sivertsdt., som var tjenestepike på gården Sør - Herøy. 2.nov. 1758 innfant sorenskriver Jens Lessøe seg på gården Sør - Herøy, hos Elias Knudsen Grimsøy ( må vel være i lag med ? ), sammen med 2 velagtede menn ; Torsten Olsen Gulsvåg og Odde Clausen Sundsvold, for å registrere tjenestepiken Berith Sivertsdt. sine eiendeler. Den avdøde etterlater seg sønnen Peder Olsen - 14 år. Registreringen ble gjort av Elias Knudsen, Grimsøy. Boets midler : 10 - 00 - 10.